zaproponuj szkolenia

Online: DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH i OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Postępowanie wyjaśniające i wydawanie decyzji.

29 sierpień 2022 10:00-14:00

280 zł netto

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy administracji publicznej zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- Zapoznanie się z nowymi regulacjami,
- Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
- Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Elementy postępowania wyjaśniającego: doręczenia, terminy, pełnomocnictwa.

2. Wszczęcie postępowania: składniki wniosku, reprezentacja stron, opłata skarbowa.

3. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
• postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
• rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
• składniki wniosku
• ustalenie kręgu stron,
• decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin,
• uzgodnieni dec środowiskowych,
• składniki decyzji,
• regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
• przypadki zawieszenia postępowania,
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziały-wania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
• Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
• Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
• Składniki decyzji treść uzasadnienia
• Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępo-wania. Zmiany w zakresie art. 96 .

9. rozszerzenie dostępu społeczeństwa do postępowania:
• obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości zapo-znania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP,
• nowe zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych,
• rozszerzenie uprawnień organizacji ekologicznych,
• nowe reguły postępowania odwoławczego i sądowo - administracyjnego w zakresie decyzji środowiskowych.
10. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie
COVID 19.

Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występują-cych naruszeń prawa.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha