zaproponuj szkolenia

Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2022 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilności!

30 sierpień 2022 10:00-14:30

355 zł netto

Data szkolenia:

30.08.2022

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.08.2022

 Cena szkolenia: 355 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 315 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!

Na mocy dyrektywy 2018/957/UE, z dniem 30 lipca 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.
Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak postanowienia dyrektywy wdrożyły poszczególne państwa członkowskie UE oraz jakich formalności należy dopełnić, aby w sposób zgodny z przepisami delegować pracowników za granicę w 2021 roku.
Z dniem 2 lutego 2022 r. część przepisów dotyczących delegowania pracowników ob-jęła swym zakresem również przedsiębiorstwa przewozowe. Odrębna część szkolenia zo-stanie poświęcona omówieniu tych przepisów.


Cel szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z delegowaniem pracow-ników do innego państwa celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
• wymogi formalne, jakie należy spełnić przed oddelegowaniem pracownika do innego pań-stwa,
• warunki zatrudnienia, jakie należy zapewnić pracownikom w całym okresie oddelegowania oraz konsekwencje wynikające z faktu ich niezapewnienia,
• sposoby ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy pracowników delegowanych,
• metodyka rozstrzygania kwestii, które ze zbiegających się systemów prawnych (tj. prze-pisy państwa przyjmującego, czy polskie) mogą być uznane za korzystniejsze dla pra-cowników oddelegowanych,
• zagrożenia wynikające z faktu konieczności stosowania przepisów państwa do którego następuje oddelegowanie.


Adresaci szkolenia:

 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe - prawo inne niż prawo polskie,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Prawo właściwe dla umowy o pracę
• W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
• Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania zmianie ulega prawo właściwe?
• Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać wła-ściwość prawa obcego?
• Co to są przepisy wymuszające swoją właściwość i w jaki sposób działają?

2) Podstawowe informacje dotyczące delegowania
• W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
• Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego pań-stwa UE?

3) Na czym polega mechanizm korzystniejszości?
a) Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
- czas pracy,
- praca w dni wolne od pracy,
- wynagrodzenie za pracę,
- urlop wypoczynkowy,
- bhp,
b) Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do inne-go państwa UE?

4) Przegląd minimalnych standardów zatrudnienia
a) Maksymalny czas pracy, minimalny okres odpoczynku
- jak stworzyć harmonogram czas pracy dla pracownika delegowanego?
- czy w okresie delegowania pracownika korzysta z dni wolnych od pracy według pol-skiego prawa, czy według prawa państwa, do którego został oddelegowany?
- jak ustalić nominał czasu pracy dla miesiąca, w którym przypadają zarówno dni wol-ne od pracy (np. święta) wynikające z „polskiego kalendarza” oraz „kalendarza pań-stwa przyjmującego”?
b) Urlop wypoczynkowy
- jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przez parę dni w roku lub w niektóre miesiące jest oddelegowany do państwa, w którym obowiązuje wyż-szy/niższy wymiar urlopu od przewidzianego w prawie polskim?
- w których państwach określone branże mogą zostać zobligowane do wpłacania składek na fundusz urlopowy/kasę urlopową?
c) Wynagrodzenie za pracę
- jak ustalić wysokość i strukturę wynagrodzenia za pracę zgodnie z zasadą „ta sama płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”?
- jaką rolę obecnie odgrywa płaca minimalna?
- stosowanie lokalnych układów zbiorowych pracy,
d) Wynajem pracowników
- na czym polega łańcuchowe delegowanie pracowników tymczasowych i jakie pocią-ga za sobą konsekwencje?
- jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczaso-wych?
e) Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
- problem uznawalności szkoleń BHP oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych,
- problem uznawalności lekarskich badań profilaktycznych,
f) Zakwaterowanie pracowników delegowanych
- w jakich krajach i jakich branżach pracodawcy zobligowani są zapewnić zakwatero-wanie pracownikom delegowanym?
- jakie standardy należy w tym zakresie spełnić?
g) Delegowanie a podróż służbowa
- czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
- w jaki sposób odróżnić delegowanie od podróży służbowej?
- kiedy zachodzi konieczność stosowania przepisów państwa przyjmującego dotyczą-cych podróży służbowej?

5) Delegowanie długotrwałe
a) jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania?
b) jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okre-su delegowania?
c) które przepisy polskiego prawa należy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?

6) Delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego (NOWOŚĆ!)
a) Które wymogi dotyczące delegowania dotyczą pracowników przedsiębiorstwa świadczą-cego transport międzynarodowy?
b) Na czym polega „przewóz dwustronny” wyłączony spod działania przepisów o delego-waniu pracowników?
c) W jakich przypadkach, poza przewozem dwustronnym, przepisy o delegowaniu nie znaj-dą zastosowania do kierowców w transporcie międzynarodowym?
d) Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy delegowanie kierowcy transportu drogowego?
e) Jakie wymogi rejestrowe związane z delegowaniem znajdują zastosowanie do przed-siębiorstw przewozowych?
f) Jakie środki kontroli mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu delegowanych kierow-ców transportu drogowego?

7) Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/67/WE
a) Obowiązek zgłoszeniowy
- jaki jest zakres danych podlegających zgłoszeniu?
- w jaki sposób dokonać zgłoszenia delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?
b) Osoba do kontaktów oraz przedstawiciel pracodawcy delegującego
- kto może pełnić rolę osoby do kontaktów a kto przedstawiciela pracodawcy delegu-jącego?
c) Dokumentacja pracownicza
- jakie dokumenty związane z zatrudnieniem należy przechowywać przez cały okres delegowania na terytorium państwa goszczącego?
d) Kontrola organów nadzoru rynku pracy
- jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o dele-gowaniu pracowników?
- za jakie nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany?

8) Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
• Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania nadal należy płacić składki do ZUS?
- Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
- Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników dele-gowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
- Jakie są reguły wydawania formularza A1?
- Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
- Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formula-rza A1 w 2021 roku?


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha