zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA

19 sierpień 2020 10:00-14:00

275 zł netto

Data szkolenia:

19.08.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

17.08.2020

 UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!

W roku 2020 r. czekają nas duże zmiany w delegowaniu pracowników za granicę.
Jednocześnie w tym samym dniu, a mianowicie 30 lipca 2020 r., we wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.
Zmiany te w szczególności będą polegać na:
 wprowadzeniu obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama pła-ca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”,
 ustanowieniu 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stoso-wania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
 koniecznością stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 rozszerzeniu obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.
Konieczność wdrożenia przedmiotowej dyrektywy spowodowała wszczęcie prac nad polską ustawą o delegowaniu pracowników. W dniu 29 stycznia projekt ten został zaprezentowany w Rządowym Centrum Legislacji. Niebawem ruszą prace w parlamencie. 


Cel szkolenia:

Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z delegowaniem pracow-ników do innego państwa celem świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
• wymogi formalne, jakie należy spełnić przed oddelegowaniem pracownika do innego pań-stwa,
• warunki zatrudnienia, jakie należy zapewnić pracownikom w całym okresie oddelegowania oraz konsekwencje wynikające z faktu ich niezapewnienia,
• sposoby ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy pracowników delegowanych,
• metodyka rozstrzygania kwestii, które ze zbiegających się systemów prawnych (tj. prze-pisy państwa przyjmującego, czy polskie) mogą być uznane za korzystniejsze dla pra-cowników oddelegowanych,
• zagrożenia wynikające z faktu konieczności stosowania przepisów państwa do którego następuje oddelegowanie.


Adresaci szkolenia:

 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe - prawo inne niż prawo polskie,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Prawo właściwe dla umowy o pracę
• W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
• Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właści-wego?
• Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać wła-ściwość prawa obcego?
• Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2) Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE
• W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
• Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego pań-stwa UE?
• Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
- czas pracy,
- minimalne wynagrodzenie,
- urlop wypoczynkowy,
- bhp,
- praca w dni świąteczne,
• Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
• Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
• W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnio-ne pracownikowi delegowanemu?
• Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

3) Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)
• Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelego-wania do państwa trzeciego?
• Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
• Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

4) Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
• Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
• Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
• W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

5) Polska ustawa o pracownikach delegowanych
• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
• Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
• Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
• Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delego-waniu pracowników?

6) Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!
• Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
- maksymalnego okresu delegowania,
- stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
- zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
- krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
• W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom dele-gowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ra-mach oddelegowania?
• Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczaso-wych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
• Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
• Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
• Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

7) Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!
• Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
• Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców?
• Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
• Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

 


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha