zaproponuj szkolenia

Online: Dokumentacja kadrowa w 2021 roku

25 czerwiec 2021 09:30-13:30

275 zł netto

Data szkolenia:

25.06.2021

Godziny szkolenia:

9.30 – 13.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 13.30 – wykłady podzielone przerwami i czasem na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

23.06.2021

Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 260 zł netto/os.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu regulacji prawa pracy dotyczących tworzenia, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
w tym w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (m.in. akt osobowych, dokumentów czasu pracy, pracy zdalnej, szkoleń BHP, profilaktycznych badań lekarskich, urlopów wypoczynkowych). Przy tym podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne skutki poszczególnych przepisów prawa pracy, w tym wprowadzanych od 01.01.2019 r. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rozstrzygnięciami wybranych problemów związanych z dokumentacją pracowniczą w oparciu o interpretacje urzędowe (PIP, MRPiPS, UODO, GIODO) i orzeczenia sądowe.


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracodawców, pracowników działów kadr i płac w administracji publicznej.


Informacje o prowadzącym: dr Karol Łapiński

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Dokumenty związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy
• Ustalenie treści umowy o pracę (miejsce pracy, rodzaj pracy, wynagrodzenie za pracę, po-stanowienia dotyczące pracowników niepełnoetatowych).
• Jakich danych osobowych wymagamy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
• Jakich danych osobowych wymagamy od pracownika?
• Praktyczne skutki przesunięcia terminu potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
• Czy pisemny zakres obowiązków pracownika jest obowiązkowy?
• Oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, o wypowiedzeniu warunków pracy i/lub płacy oraz o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
• Forma porozumienia stron w sprawie rozwiązania lub zmiany warunków pracy i/lub płacy.
• Doprecyzowanie od 07.09.2019 r. terminu wydania świadectwa pracy.
• Terminy składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy i wystąpienia do sądu pracy
z żądaniem jego sprostowania od 07.09.2019 r.
• Jak określić w świadectwie pracy poszczególne informacje, w tym dotyczące: rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, wymiaru czasu pracy, trybu i podstawy prawnej rozwiąza-nia stosunku pracy, urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego
i wychowawczego, korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z art. 188 KP?
• Błędy popełniane w treści wystawianych świadectw pracy.

2. Zasady tworzenia innych dokumentów dołączanych do akt osobowych pracowników
• Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?
• W której części akt osobowych przechowywać wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
• Częstotliwość składania oświadczeń pracownika w sprawach rodzicielskich (urlopy, korzy-stanie z uprawnień przewidzianych dla jednego z rodziców).
• Dokumentacja dotycząca kar porządkowych.
• Karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakre-sie BHP, w tym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii SARS-COV-2.
• Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie.
• Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku pracy, w tym w czasie epidemii COVID-19.

3. Dokumentacja dotycząca czasu pracy pracowników
• Zakres dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.
• Rodzaje kart ewidencji czasu pracy.
• Ewidencja czynności wykonywanych zdalnie a ewidencja czasu pracy.
• Sporządzanie harmonogramów czasu pracy i ich udostępnianie pracownikom, okres obej-mowany harmonogramem.
• Zmiany w harmonogramie czasu w trakcie miesiąca – w części „planowanej” i „wykonanej”.
• Listy obecności pracowników i inne sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy.
• Praca zdalna a listy obecności.
• Książki wyjść służbowych i prywatnych,

4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
• Co tworzy dokumentację pracowniczą?
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników w zakresie dokumentacji.
• Cztery części (A,B,C,D) akt osobowych.
• Czy można prowadzić części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach?
• Poszerzony zakres dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
• Listy wynagrodzeń i karty wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.
• Pozostała dokumentacja związana z realizacją innych uprawnień lub obowiązków pracow-niczych, w tym korzystaniem z urlopów wypoczynkowych w okresie epidemii
COVID-19.

5. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
• Kiedy dokumentacja pracownicza podlega 10-letniej, a kiedy 50-letniej archiwizacji?
• Obowiązki informacyjne wobec byłych pracowników w zakresie dokumentacji.
• Osoby upoważnione do odbioru dokumentacji pracowniczej.
• Zasady dotyczące wydawania dokumentów pracowniczych pracownikom i byłym pracowni-kom oraz członkom ich rodzin.
• Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej.
• Obowiązek a dopuszczalność zniszczenie dokumentacji pracowniczej.
• Okres przechowywania dokumentacji wytworzonej w poprzednim stanie prawnym.

6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
• Odpowiedzialność wykroczeniowa za nie potwierdzenie na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej warunków.
• Odpowiedzialność wykroczeniowa za nie wydanie i nieterminowe wydanie świadectwa pracy od 07.09.2019 r.
• Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w związku z nieprowadzeniem lub nieprawidło-wym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
• Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w związku z nieprzechowywaniem lub niewła-ściwym przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
• Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw pracowniczych a odpowiedzialność osób prowa-dzących sprawy kadrowe.

7. Konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha