zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dostęp do informacji publicznej – w specyfice kwarantanny

17 kwiecień 2020 09:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
1. autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
2. prowadzi stronę jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
3. bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
4. od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
5. autor monografii habilotacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
6. autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
7. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
8. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
9. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
10. autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
11. członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
12. prowadzi stronę jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast i powiatów)


W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia na które należy zwrócić uwagę, ze względu na trwający stan epidemii w Kraju,  w kontekście realizacji prawa do informacji.  Omówimy m.in. następujące zagadnienia:
1.       W jakim zakresie nowelizacja tzw. spec ustawy COVID-19 z 31 marca 2020 r. ma wpływ na bieg terminów do załatwienia wniosków o udostępnienie informacji. Kwestia liczenia terminów do załatwienia sprawy w tym kontekście.
2. Czy możemy wskazać, że wyłączną formą kontaktu w trybie UDIP będzie konkretny adres email, lub EPUAP?
3. Jeżeli nauczanie w jednostce oświatowej odbywa się wyłącznie ,,zdalnie”, czy wnioski o dostęp do informacji mają być nadal rozpatrywane?
4. Czy sytuacja epidemii rodzi możliwość ograniczenia prawa do informacji w zakresie związanym z działaniami podejmowanymi w obszarze przeciwdziałania skutkom epidemii? Na jakiej podstawie wydajemy wtedy decyzję?
5. Czy sesja rady gminy/powiatu lub sejmiku  może się odbywać przy drzwiach zamkniętych, czyli bez udziału publiczności?


PROGRAM:
Poza wskazanymi przykładowo zagadnieniami, zostaną omówione również podstawowe zasady dostępu do informacji :
1. CZYM JEST PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I JAK MOŻE BYĆ REALIZOWANE?
1.1. Czy jest tylko prawem do uzyskania opisu informującego o określonych faktach?
1.2. Czy jest prawem do zapoznania się ze źródłem opisu informującego o określonych faktach? (art. 3 ust. 1 pkt 2)
1.3. Prawo wglądu w dokumenty urzędowe - art. 3 ust. 1 pkt 2
1.4. Czy oznacza obowiązek cyklicznego informowania wnioskodawcy?
2. ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW K.P.A. DO POSTĘPOWANIA REGULOWANEGO UDIP.
2.1. Odformalizowanie postępowania regulowanego przepisami udip
2.2. W jakim zakresie stosujemy kodeks postępowania administracyjnego do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznych
2.3. Obowiązek stosowania k.p.a. przy wydawaniu decyzji
3. Co stanowi informację publiczną
3.1. Musi mieć nośnik
3.2. Musi być aktualna
3.3. Musi dotyczyć sfery faktów
4. ZASADY KARDYNALNE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH.
4.1. Pierwszeństwo regulacji szczególnych (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.)
4.2. Zasada szybkości postępowania.
4.3. Obowiązek udzielania informacji będącej w posiadaniu podmiotu (art. 4 ust. 3)
4.4. Brak obowiązku udostępniania na wniosek informacji zamieszczonej w BIP lub CR (art. 10 ust. 1).
5. W JAKIEJ SYTUACJI DOKONUJEMY TZW. CZYNNOŚCI MATERIALNO - TECHNICZNYCH ?
5.1. Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych.
5.2. Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji.
5.3. Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych.
5.4. Udzielenie informacji publicznej.
5.5. Powiadomienia przewidziane w treści udip
5.6. Powiadomienie o wysokości kosztów.
5.7. Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy.
5.8. Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej.
6. W JAKIEJ SYTUACJI MAMY PRAWO WYDAĆ DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ.
6.1. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności.
- Pojęcie prawa do prywatności.
- Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.
- Jawność wynagrodzeń – w jakim stopniu i wobec kogo?
6.2. Na czym polega zjawisko anonimizacji
6.3. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
- Kto i kiedy ma ustalić zakres wyłączenia tajemnicy przedsiębiorcy ?
6.4. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego
- Na czym polega zjawisko przetworzenia (art. 3 ust. 1 pkt 1 ; analiza wyroku T.K. z18.12.2018 r., SK 27/14).
- Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
- Jak traktować wnioski radnych i dziennikarzy.
6.5. Decyzja o umorzeniu postępowania.
- Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip.
- Umorzenie postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.
- Elementy formalne decyzji 3.5.1.
6.6. Wymogi formalne decyzji.
- Wobec kogo ma zastosowanie treść art. 17 udip ?
- Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 par. 4 k.p.a)


Rozkład zajęć:
09.00 -10.30 – część pierwsza
10.30-10.45 – przerwa
10.45-11.45 – część druga
11.45-12.00 – przerwa
12.00-13.00 – część trzecia

• Każdy zapisany uczestnik szkolenia otrzyma wiadomość gdzie może pobrać całość materiałów, wraz z obszernym dostępem do analiz, opinii, i prezentacji.
• Po zakończonym szkoleniu przewidujemy pół godziny na dyskusję i zadawanie pytań dla osób chętnych (wiele zależy od liczby osób uczestniczących).
• Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia, będzie mógł wysłać emailem zapytanie odnośnie konkretnej sprawy do prowadzącego szkolenie.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha