zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem, drzewa i krzewy.

30 listopada 2022 10:00-14:00

280 zł netto

Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych.

Wzory umów i pism 


 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


PROGRAM:

1. Definicja i podział dróg wewnętrznych. Droga wewnętrzna a nieruchomość drogowa.
2. Droga jako budowla.
3. Podmioty właściwe do zarządzania drogami wewnętrznymi.
4. Drzewa i krzewy w drogach wewnętrznych.
5. Umowy w zakresie zażądania drogami wewnętrznymi – dzierżawa, najem i użyczenie.
• zasady procedura wydzierżawiania i najmu gruntów:
• regulacje ustawowe;
• kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
• sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzier-żawy i najmu;
• negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
• uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nierucho-mości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

6. Procedury regulowania prawa własności nieruchomości,
7. Postępowanie w sprawie zaliczania dróg wewnętrznych do dróg publicznych.
8. Reklamy wyborcze w drogach wewnętrznych.
9. Służebność przesyłu – zasady i procedura ustanawiania.
10. Zasady zawierania umów i składania oświadczeń woli - ogólne warunki umów, spe-cyfika dzierżawy i najmu. Klauzule umowne. Zasady rozwiązywania umów. Dziedzi-czenie umowy dzierżawy i najmu nieruchomości.
11. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, odpowiedzialność kontraktowa i odszkodowania.
12. Roszczenia w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości – posesoryjne, kontraktowe i windykacyjne.
13. Zarządzanie ruchem w drogach wewnętrznych – pojęcie strefy ruchu i strefy zamiesz-kania. Umieszczanie znaków drogowych i organizacja ruchem.
14. Wykroczenia związane z naruszaniem przepisów na drogach wewnętrznych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha