zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 roku

25 sierpień 2020 09:00-13:00

220 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.


CELEM SZKOLENIA JEST: Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany weszły w życie już od 1 stycznia i 1 marca 2020 r., zaś następne od dnia: 30 lipca 2020 roku, 20 lutego 2021 roku i 1 stycznia 2022 r. Od 30 lipca 2020 roku obowiązuje nowy pakiet aktów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW: zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie wierzyciela.


PROGRAM SZKOLENIA:
1.    Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w czasie pandemii SARS-Cov2 , czyli jak zastosować przepis art. 15zzs ustawy TA 1.0 i 2.0.
2.    Nowe zasady sporządzania i wystawiania upomnień, a m. in.
a)    wymagania z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
b)    wymagania z przepisów RODO;
c)    zawartość upomnienia od dnia 30 lipca 2020 roku i od dnia 20 lutego 2021 r.
d)    jakie upomnienie ma być podpisane, a w jakich podpis nie jest wymagany;
e)    przedawnienie kosztów upomnienia – na jakich zasadach;
f)    aktualność wystawionego upomnienia wystawionego i doręczonego przed zmianą ustawy;
g)    katalog przypadków, w których wierzyciel nie jest obowiązany do sporządzenia i doręczenia zobowiązanemu upomnienia;
h)    połączenie upomnienia z zawiadomieniem o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
3.    Nowa zasada ogólna w zakresie współpracy: wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności, a m. in.:
a)    obowiązki informacyjne wierzyciela;
b)    zawartość informacji wierzyciela;
c)    zasady współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi;
d)    współpraca pomiędzy organem egzekucyjnym a dłużnikiem zajętej wierzytelności.
4.    Poszukiwanie majątku zobowiązanego oraz oświadczenie zobowiązanego jako warunek dla postępowania egzekucyjnego wobec osoby trzeciej.
5.    Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji:
a)    wymagania dla wniosku w myśl przepisów KPA;
b)    pierwotny tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy (w jakich sytuacjach będzie należało sporządzić kolejny tytuł wykonawczy); wzór kolejnego tytułu wykonawczego;
c)    informacja wierzyciela w przypadku ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, umorzonego z przyczyn tzw. „nieściągalności” zobowiązanego;
d)    wykazanie kwot w tytule wykonawczym.
6.    Rodzaje tytułów wykonawczych:
a)    Pierwotny TW;
b)    Ponowny TW;
c)    Kolejny TW;
d)    Dalszy TW;
e)    Zmieniony TW
f)    Elementy tytułu wykonawczego, w tym: identyfikatory zobowiązanego; pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu; pouczenie dla małżonka zobowiązanego o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.
g)    Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku: wierzyciel = organ egzekucyjny.
7.    Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji (nowa definicja, określenie momentu krytycznego).
8.    Tryb i zasady przekazywania dokumentów do organu egzekucyjnego / rodzaje podpisów jakimi mogą dokumenty zostać zaopatrzone.
9.    Badanie dopuszczalności egzekucji i konsekwencje tej czynności; działania wierzyciela. Przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji, i co dalej….
10.    Sprzeciw małżonka współodpowiadającego za dochodzone zaległości:
a)    Tryb, zasady i termin na wniesienie sprzeciwu;
b)    Zadania wierzyciela w rozpoznaniu sprzeciwu;
c)    Konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania sprzeciwu.
11.    Zarzuty zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym:
a)    Przesłanki wnoszenia zarzutów;
b)    Tryb, zasady i termin na wniesienie zarzutu;
c)    Zadania wierzyciela w rozpoznawaniu zarzutów;
d)    Konsekwencje wydanego postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutów.
12.    Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.
13.    Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu; wezwanie wierzyciela, pouczenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.
14.    Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego. Podstawa skargi, postanowienie w sprawie skargi, konsekwencję wniesienia skargi.
15.    Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
16.    Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego; Wydawane orzeczenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
17.    Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.
18.    Nowa funkcja procesowa w postępowaniu egzekucyjnym – wyręczyciel, czyli, kto, kiedy i na jakich zasadach może wykonać zobowiązanie pieniężne za zobowiązanego.
19.    Nowe zasady ustalenia i poboru kosztów egzekucyjnych: opłata manipulacyjna; maksymalna wysokość opłat egzekucyjnych; powstanie obowiązku zapłaty opłat egzekucyjnych; likwidacja opłaty komorniczej stała opłata za czynność egzekucyjną w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.
20.    Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.
21.    Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych: kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel; rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.
22.    Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.
23.    Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.
24.    Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosztów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.
25.    Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.
26.    Odpowiedzialność porządkowa – wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.
27.    Prawny obowiązek wierzyciela ujawnienia wszczętego i niezakończonego postępowania egzekucyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha