zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak przygotować dokumentację konkursową i wygrać konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem warunków pandemii?

16 czerwiec 2021 13:00-16:00

220 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.

- absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest udzielenie uczestnikom merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów, niezbędnych do przygotowania aplikacji do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej a także wsparcie kandydatów na dyrektorów szkół/ placówek oświatowych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do rozmowy z komisją konkursową nabycie umiejętności przygotowania dokumentacji do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej. Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:
- znał przepisy prawa, dotyczące wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przebiegiem;
- potrafił przygotować wymagane do ogłoszenia i przystąpienia do konkursu dokumenty.


ADRESACI:
Kandydaci na stanowisko dyrektora placówki oświatowej w tym dyrektorzy placówek oraz osoby prywatne.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne procedury konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej:
- Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu.
- Akty normatywne regulujące przebieg konkursu.
- Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora.

2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej:
- terminy konkursu,
- skład komisji konkursowej,
- dokumentacja konkursowa.

3. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych:
- omówienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki:
- kompozycja
- motyw przewodni
- diagnoza
- mocne i słabe strony dokumentu.
- analiza rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej pod kątem potencjalnych pytań podczas postępowania konkursowego.

4. Przykłady dokumentów niezbędnych do przygotowania się do postępowania konkursowego:
- orzecznictwo sądowe w sprawie postępowań konkursowych - przegląd najistotniejszych kwestii. Wskazanie przyczyn niedopuszczenia do drugiej części konkursu;
- zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły – analiza dokumentu z perspektywy kandydata na stanowisko dyrektora;
- pisma do rady rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty, związków zawodowych o wytypowanie członków komisji konkursowej,
- protokół przebiegu posiedzenia komisji,
- zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora – analiza przyczyn unieważnień,
- materiały pomocne do napisania koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha