zaproponuj szkolenia

Online: Jak realizować obowiązek przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w czasie pandemii?

23 październik 2020 10:00-14:00

250 zł netto

Kolejny termin szkolenia to 20 listopada. Aby pobrać kartę zgłoszeniową, kliknij tutaj.

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy gminy, jednostki oświatowej, którzy organizują przewozy dzieci do przedszkola i uczniów do szkół.


CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami organizacji przewozu dzieci po zmianie ustawy Prawo oświatowe, pomoc w sporządzeniu wzoru uchwały określającej średnią cenę paliwa, umowy określającej zwrot kosztów za pomocą reguły matematycznej i regulaminu przewozu uczniów.


ZAKRES SZKOLENIA:
Oprócz informacji zawartych w programie, niniejsze szkolenie obejmuje zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (znanym jako „tarcza antykryzysowa”) dotyczące min.: biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, zasad odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu, warunków cofania zezwolenia, warunków wykonywania transportu drogowego.


PROGRAM:
1. Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola
- przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych
- przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych
- różnice między podmiotem wykonującym przewozy regularne specjalne i operatorem publicznego transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy, opłata za przystanki)
- transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej
- aktualne wymagania dla kierowcy i przewoźnika z uwzględnieniem ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19
- środki tymczasowe wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.
- nowe warunki korzystania z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
- zmiany dotyczące zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych związane z COVID19 oraz wynikające ze zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
2. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna - kiedy dowożenie zapewniają rodzice:
- reguła do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu, umowa dotycząca zwrotu kosztów
3. Zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej
- warunki nabywania przez gminę biletów, jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
- ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
- przepisy dotyczące dopłaty do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
4. Interpretacja wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA)
- finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy
- definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
- wymagania w zakresie sprawowania opieki w trakcie przewozu dzieci
5. Bezpieczeństwo przewozu dzieci
- wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci
- sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową
6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha