zaproponuj szkolenia

Online: Jak zaplanować arkusze organizacyjne placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/24, aby osiągnąć wysoką jakość kształcenia oraz zoptymalizować wydatki na oświatę?

05 kwiecień 2023 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Arkusz organizacyjny to podstawowy dokument determinujący środki finansowe, jakie muszą być zapewnione w budżetach jst na realizację zadań oświatowych. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z przygotowaniem arkusza organizacyjnego zgodnego z podstawą prawną, uwzględniającego optymalne rozwiązania przy zachowaniu wysokiego poziomu realizacji zadań oświatowych. Poruszane zostaną także sprawy, dotyczące procedowanych i planowanych zmian prawnych, mających istotny wpływ na organizację pracy placówki oświatowej, w tym w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Cel ogólny:
- przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (przygotowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych);
- przedstawienie sposobów i rozwiązań organizacyjnych, służących optymalizacji wydatków na oświatę z zachowaniem wysokiego poziomu realizacji zadań oświatowych;
- zwrócenie uwagi na elementy arkuszy organizacyjnych służące jako podstawa do kontroli danych wprowadzanych przez szkoły/przedszkola do SIO.


ADRESACI:
dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy jst.


PROGRAM:
I Zasady tworzenia arkuszy organizacyjnych
1.    Zasady budowania arkuszy organizacyjnych szkoły/przedszkola, zespołów.
2.    Treści obligatoryjne i fakultatywne arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.
3.    Harmonogram pracy nad arkuszem, wymagane opinie.
4.    Zasady sporządzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2023/2024 - można czy nie należy przekazywać tzw., wytycznych” do arkusza? – przykłady rozwiązań.
II Optymalna organizacja placówek oświatowych – ważne obszary:
1.    Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.
2.    W jaki sposób liczyć godziny pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2023/24:
-    analiza kwalifikacji nauczycieli pracujących w danej placówce,
-    analiza przydziałów zajęć i ich typów,
-    diagnoza liczby uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz charakteru ich dysfunkcji i liczby przydzielonych w arkuszu godzin,
-    diagnoza liczby godzin pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2023/24.
5.    Godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu – planowanie z uwzględnieniem potrzeb ucznia i możliwości finansowych JST (przykłady rozwiązań organizacyjnych uwzględniające propozycje zmian MEiN).
6.    Stanowiska kierownicze w szkole/przedszkolu - planowanie.
7.    Godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- planowanie.
8.    Oddziały i ich wielkość, w tym oddziały przygotowawcze, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, łączone – organizacja i wysokość subwencji oświatowej na nie przekazywana.
9.    Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy, w tym liczebność grup.
10.    Optymalna organizacja i monitorowanie wielkości i liczby oddziałów w ramach:
-    zajęć świetlicowych
-    grup przedszkolnych
-    zajęć rewalidacyjnych
III Polityka kadrowa dyrektora i jej wpływ na optymalizację rozwiązań organizacyjnych
1.    Pensum nauczycieli, w tym realizujących zajęcia np. w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych.
2.    Pensum nauczyciela z niepełnosprawnością - obliczanie wymiaru.
3.    Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – sposób ich liczenia i wynagradzania za nie oraz znaczenie dla samorządu, szkoły i nauczyciela.
4.    Obliczanie wskaźnika zatrudnienia nauczycieli jako miernika prowadzonej polityki kadrowej.
IV Zależności między organizacją placówki, skutkami finansowymi a dochodami – wysokością subwencji oświatowej
1.    Które zadania i rozwiązania organizacyjne są subwencjonowane i w jakim zakresie, a które wymagają zaangażowania środków z budżetu jst?
2.    Jakie są możliwe rozwiązania organizacyjne, wpływające na zwiększenie dochodów lub zmniejszenie wydatków przy realizacji zadań oświatowych na tym samym poziomie?
3.    Sposoby standaryzacji etatów pracowników administracji i obsługi.
V Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych – procedowane zmiany uwzględniające wzmocnienie roli kuratora oświaty
1.    Warunki zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przez organy prowadzące. Skutki niezatwierdzenia.
2.    Tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym.
3.    Inne zmiany, mające wpływ na redagowanie arkusza organizacyjnego dyrektora szkoły/przedszkola.
4.    Rola kuratorium oświaty w procedurze prac nad zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych.
VI Wykorzystanie arkuszy organizacyjnych jako dokumentów do kontroli danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej.  
1.    Analiza ,,metryczki” subwencji oświatowej pod kontem zadań subwencjonowanych.
2.    Wagi subwencyjne danych zawartych w arkuszach organizacyjnych.
3.    Narzędzia i sposoby kontroli danych zawartych w arkuszach organizacyjnych i w bazie danych SIO.
4.    Konsekwencje błędów i nierzetelności wprowadzania poprawnych danych do arkusza organizacyjnego i do systemu informacji oświatowej.
5.    Orzecznictwo sądowe dotyczące arkuszy organizacyjnych – omówienie przykładów.
VII Przykładowe dokumenty, np.:
-    założenia do arkuszy organizacyjnych;
-    arkusze kontroli danych wprowadzanych do arkuszy organizacyjnych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha