zaproponuj szkolenia

Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach, opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych

04 grudzień 2020 10:00-14:00

275 zł netto

Data szkolenia:

4.12.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

2.12.2020

Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 255 zł netto / os.

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi.

Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2020 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok. Ważne jest podjęcie takich działa, aby wierzyciel samorządowy, o ile nie jest równocześnie organem egzekucyjnym posiadał pełnię wiedzy, o dacie przerwania przedawnienia, czyli tym zdarzeniu, o którym jest mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – „bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”

WAŻNE:!!!! Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu należności przedawnionej - z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie zarządzania należnościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w samorządowych podatkach i opłatach.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w po-datkach i innych opłatach.
a) zapłata opłaty przez osobę bliską;
b) rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia;
c) nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat;
d) ustalenie kosztów upomnienia;
e) zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia;
f) wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi.

2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru  powstanie zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne);  cel insty-tucji przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowią-zania w opłacie a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy płatności opłaty), omówienie przykładów praktycznych;  upływ terminu przedaw-nienia – skutki materialnoprawne i procesowe;  czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie to czy opłata została określona w deklaracji bądź w decyzji.

3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia  definicja zawieszenia biegu terminu prze-dawnienia, czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpo-czął, czy „zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu oko-liczności zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru opłaty, omówienie przykładów prak-tycznych – tezy orzecznictwa;  odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną;  wszczęcie postę-powania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedaw-nienia opłaty, przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek po-dejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobo-wiązania podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpo-częciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty jak i roz-poczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw stosowaniu procedur karnoskarbowych;  wniesienie skargi do sądu admini-stracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu je-go przedawnienia, określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na za-wieszenie;  postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, zna-czenie dobrowolności i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postano-wienia o przyjęciu zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu;  możliwość wielokrotnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia  definicja „przerwania biegu terminu przedaw-nienia” oraz jego skutki dla wymiaru opłaty okoliczności przerwania biegu terminu prze-dawnienia, znaczenie „nowego biegu terminu przedawnienia”,  skutki wystąpienia prze-słanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy termin ten jeszcze się nie rozpoczął;  szczególna sytuacja przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogło-szenia upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia);  przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony;  znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka egze-kucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz „zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu prze-dawnienia − tezy orzecznictwa;  zastosowanie kolejnych środków egzekucyjnych a prze-rwanie biegu terminu przedawnienia;  zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu przedawnienia − kierunki orzecznicze;  umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwa-nia biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.

5. Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na zaległość opłaty za gospoda-rowanie odpadami komunalnymi: terminy wystawiania upomnień; istota upomnienia; zna-czenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; elementy upomnienia; podpis w upo-mnieniu; doręczenie upomnienia pełnomocnikowi; „pojemność” upomnienia; upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność; obowiązek w zapłacie kosztów upo-mnienia; doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą; ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg; przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windy-kacja kosztów; koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach pu-blicznych; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o charakterze pieniężnym: terminy w podejmowaniu czynności; istota wniosku o wszczęcie egzekucji administracyj-nej; tytuł wykonawczy i dokumenty towarzyszące TW-1; rodzaje tytułów wykonawczych; obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem egzekucyjnym.

7. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe.

8. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika.

9. Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłatach i podatkach: pojęcie nadpłaty; określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nad-płaty; zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących; za-sady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha