zaproponuj szkolenia

Online: Kadry i płace w oświacie

13 grudzień 2021 09:00-13:00

240 zł netto

w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami,
skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych.
Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządowych.


CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli.


PROGRAM:
1.    Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
1.    warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
2.    podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
2.    Zmiana warunków zatrudnienia
1.    zmiana stanowiska
2.    zmiana wymiaru etatu
3.    przeniesienie do innej jednostki
4.    zmiany innych warunków pracy
3.    Wynagradzanie
1.    dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
2.    dodatek za wychowawstwo
3.    świadczenie „na start”
4.    dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
5.    wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
6.    Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
6.1.    wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
6.2.    zmiany w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych
4.    Rozwiązanie stosunku pracy
1.    Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
2.    Przyczyny organizacyjne

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha