zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: „Karta Nauczyciela oraz inne formy zatrudniania kadry projektu w projektach publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego oraz zasady rozliczania ich wynagrodzeń” - aktualne na 2020 r.

27 sierpień 2020 09:30-14:30

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- doświadczenie 25 lat w projektach 3 sektorów (samorządy, biznes, ngo), ekspert z listy Ministra Rozwoju od 10 lat m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej; przeprowadziła blisko 500 szkoleń z projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników, pisze projekty edukacyjne, ocenia w RPO i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy zespołów projektowych oraz na stanowiskach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, delegacji, zawieraniem umów zleceń, księgowi w samorządach, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach, pracownicy IP/IZ kontrolujący projekty oraz opiekunowie projektów.


CEL SZKOLENIA:
Usystematyzowana i uaktualniona wiedza z zakresu wymogów prawnych i płynących z wytycznych w zakresie angażowania personelu i osób na umowy zlecenia, rozliczania, dokumentowania i sprawozdawczości związanej z wynagrodzeniami i kosztami podróży, bazy personelu w systemie teleinformatycznym SL2014 z uwzględnieniem specyfiki projektów regionalnych (RPO WiM, RPO WP).


PROGRAM:
1) Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach (publicznych, niepublicznych).
2) Czas pracy nauczyciela (ustalanie pensum, godziny ponadwymiarowe.
3) Wynagradzanie nauczycieli (składniki wynagrodzeń, ustalanie wysokości stawki za godziny ponadwymiarowe).
4) Angażowanie nauczycieli do realizacji zajęć w ramach projektów EFS w szkołach lub przedszkolach (publicznych, prywatnych):
a) formy zatrudnienia nauczycieli/pedagogów/specjalistów do realizacji zajęć dodatkowych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć specjalistycznych,
b) wynagradzanie nauczycieli zaangażowanych do pracy w projekcie, w tym kwalifikowalne składniki wynagrodzenia nauczycieli w projekcie w aspekcie wytycznych m.in średnia urlopowa, wynagrodzenie chorobowe (podwyższenie podstawy do jego wyliczenia w związku z realizacją godzin projektowych), 13-sta pensja,
c) angażowanie nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której realizowany jest projekt, (kto jest pracodawcą nauczyciela, szkoła, organ prowadzący),
d) angażowanie nauczyciela z innej szkoły podległej pod dany organ prowadzący (gminę, powiat).
5) Angażowanie nauczycieli do realizacji zajęć w ramach projektu w weekendy, ferie, wakacje, podczas wyjazdów na wycieczki.
6) Angażowanie zewnętrznych wykonawców usług edukacyjnych w szkole/przedszkolu do realizacji zajęć w ramach projektów finansowanych ze środków EFS z uwzględnieniem przepisów oświatowych oraz zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujących od 09.09.2019 r.
7) Umowy zlecenia wymogi z Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu; w tym ewidencja czasu pracy
8) Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności a wybór zewnętrznych wykonawców usług edukacyjnych (zmiany od 09.09.2019 r.)
9) Zawieszone na okres pandemii zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w odniesieniu do personelu projektu;
10) Zmiany w projektach edukacyjnych w okresie pandemii.
11) Możliwość angażowania dyrektorów szkół w ramach projektów finansowanych ze środków EFS w zakresie:
a) realizacji zajęć w ramach projektów finansowanych ze środków EFS,
b) prowadzenia nadzoru merytorycznego nad zajęciami, opracowywanie programów zajęć itp.
12) Baza personelu w SL2014 i rozliczanie personelu w postępie finansowym;
13) Rozliczenia i dokumentacja w edukacyjnych projektach ryczałtowych.
14) Projekt edukacyjny w PO WER – szkoła ćwiczeń i podobne a zatrudnianie personelu;
15) Personel w projektach ponadnarodowych (PO WER, Erasmus+).

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha