zaproponuj szkolenia

Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II

04 listopad 2022 09:00-15:00

325 zł netto

 

Data szkolenia:

4.11.2022

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

2.11.2022

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 295 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Wskazanie uczestnikom prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. 

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. 
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. 


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy i pracownicy,

- osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową,

- pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące jej zadania,

- osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu będącej przedmiotem szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

1. Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w za-awansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne w sferze uprawnień pracowni-czych?
2. Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukoń-czeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
3. W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
4. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
5. Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieo-becności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
6. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup socze-wek kontaktowych?
7. Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niesto-sowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP)?
8. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
9. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwią-zać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świa-dectwo pracy?
10. Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
11. Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchaw-ki?
12. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
13. Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
14. Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
15. Czy można pracownika poddać szkoleniu bhp przed zawarciem umowy o pracę?
16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieo-kreślony w 2018 roku?
18. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
19. Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu po-dróży służbowej?
20. Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega profilaktycz-nym badaniom okresowym i okresowym szkoleniom bhp?
21. Jak dokonać potrącenie z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
22. Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
23. Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
24. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, któ-rego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
25. Czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 KP pracownik ma pra-wo do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia?
26. Czy pracownik otrzymujący odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwają-cej po ustaniu stosunku pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
27. Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny spe-cjalista ds. bhp?
28. Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop zo-stał przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
29. Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodat-kowego dnia wolnego od pracy?
30. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
31. Jaki jest zakres profilaktycznych badań lekarskich pracownika, który sporadycznie używa samochodu do celów służbowych?
32. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiąz-ków pracowniczych,
33. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowni-czych w kraju?
34. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
35. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
36. Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
37. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
38. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może zapewnić szkła kontaktowe?
39. Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
40. Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
41. Czy pracownicy tymczasowi są uwzględniani w stanie załogi decydującym o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp?
42. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
43. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
44. Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowe-go?
45. Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?
46. Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzo-wego,
47. Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
48. Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jez-dniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
49. Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
50. Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
51. Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wy-płacanego wynagrodzenia za pracę?
52. Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
53. Czy umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę musi być co roku aneksowana?
54. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbio-rowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
55. Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczyn-kowego,
56. Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
57. Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narko-tyków i podobnie działających substancji?
58. Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
59. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferycz-ne?

 

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha