zaproponuj szkolenia

Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III

28 październik 2020 09:00-14:00

295 zł netto

 

Data szkolenia:

28.10.2020

Godziny szkolenia:

9.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 11.00 – część pierwsza

11.00 – 11.30 – przerwa

11.30 – 11.45 – odpowiedzi na pytania

11.45 – 13.45 – część druga

13.45 – odpowiedzi na pytania

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.10.2020

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 255 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Wskazanie uczestnikom prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. 

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. 
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. 


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy i pracownicy,

- osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową,

- pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące jej zadania,

- osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu będącej przedmiotem szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
3. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
4. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wy-słane do niej pocztą tradycyjną?
5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
6. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
7. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
8. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?
9. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
10. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?
11. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?
12. Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
13. Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?
14. Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?
15. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?
16. Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
17. Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
18. Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo?
19. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
20. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
21. Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
22. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
23. Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?
24. Komu przysługuje status emeryta-byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS?
25. Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy?
26. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
27. W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?
28. Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy?
29. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
30. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
31. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
32. Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?
33. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
34. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
35. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze?
36. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na ¾ etatu?
37. Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posił-ki?
38. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
39. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokre-ślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
40. Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?
41. Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku?
42. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
43. Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym?
44. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
45. Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone na poziomie niższym od minimalnego i zostać uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym?
46. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
47. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
48. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzi-na?
49. Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
50. Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
51. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
52. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań?
53. Czy pracodawca jest zobligowany wystawić pracownikowi referencje?
54. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?
55. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
56. Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej?
57. Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała?
58. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?
59. Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP?
60. Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

 

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha