zaproponuj szkolenia

Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej

13 kwiecień 2023 09:00-13:00

270 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
- absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Podczas szkolenia udzielimy także odpowiedzi na aktualne pytania związane z konkursami na stanowisko dyrektora, min.:
- Jak postępować, jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat?
- Kiedy organ prowadzący może unieważnić konkurs?
- Komu można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora i na jak długo?
- Czy można przedłużyć pełnienie obowiązków dyrektora dwukrotnie?
- Jaki powinien być skład komisji konkursowej?

Od 2019r. każdy dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej musi być wyłoniony w drodze konkursu. Dlatego proponujemy pracownikom samorządowym, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenia konkursu, a także wszystkim, którzy zamierzają kandydować na stanowisko dyrektora placówki oświatowej kurs, podczas którego będziemy rozmawiać o praktycznych aspektach, dotyczących procedury konkursowej. Przekażemy także zestaw dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursie. Dokonamy analizy orzecznictwa sądowego, dotyczącego spraw związanych z konkursem na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, w celu zminimalizowania problemów wynikających z postępowań sądowych.

Celem szkolenia jest udzielenie uczestnikom merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów, niezbędnych do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej a także wsparcie kandydatów na dyrektorów szkół/ placówek oświatowych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w komisji i do rozmowy z komisją konkursową.

Uczestnik w trakcie szkolenia pozna:
- przepisy prawa, dotyczące wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przygotowaniem i przebiegiem z uwzględnieniem aktualnych zmian obowiązujących w okresie pandemii;
- wzory wymaganych do ogłoszenia i przystąpienia do konkursu dokumentów;

Uczestnik po szkoleniu umie:
- przygotować wymagane do ogłoszenia oraz przystąpienia do konkursu dokumenty;
- sprawnie i zgodnie z prawem przeprowadzić postępowanie konkursowe.


ADRESACI:
Webinarium skierowane do szkół i samorządów.


PROGRAM:
1. Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu.
2. Akty normatywne regulujące przebieg konkursu.
3. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora.
4. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej:
- terminy konkursu,
- skład komisji konkursowej (odpowiemy na pytanie, czy radny może wchodzić w skład komisji?),
- dokumentacja konkursowa,
- metodyka pracy komisji konkursowej,
- wskazanie wymagań kandydatów (odpowiemy na pytanie, czy organ prowadzący musi uwzględniać w ogłoszeniu możliwość przystąpienia do konkursu kandydata niebędącego nauczycielem?).

5. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych.
6. Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki:
- kompozycja dokumentu
- motyw przewodni
- adekwatność koncepcji do charakteru i typu placówki.

7. Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej – analiza najczęściej zadawanych pytań podczas postępowań konkursowych.
8. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej:
- warunki powierzenia
- wymagania od kandydata

9. Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej (czy można skrócić okres kadencji?).
10. Odwołanie dyrektora ze stanowiska - warunki.
11. Pełnienie funkcji przez dyrektora osoby niebędącej nauczycielem.
12. Orzecznictwo sądowe w sprawie postępowań konkursowych - przegląd najistotniejszych kwestii. Wskazanie rozwiązań zabezpieczających przed skargami i procesami.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – konsultacje indywidualne.
14. Przykłady dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej:
- zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
- pisma do rady rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty, związków zawodowych o wytypowanie członków komisji konkursowej,
- zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej,
- protokół przebiegu posiedzenia komisji,
- zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora,
- zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora,
- zarządzenie w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha