zaproponuj szkolenia

Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej

29 wrzesień 2021 09:00-13:00

250 zł netto

Dostępne terminy szkolenia to 29 września, 29 października, 29 listopada 2021 r.
Pobierz program i kartę zgłoszenia


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, a także kandydaci na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.


CEL SZKOLENIA:
Od 2019r. każdy dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej musi być wyłoniony w drodze konkursu. Dlatego proponujemy pracownikom samorządowym, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenia konkursu, a także wszystkim, którzy zamierzają kandydować na stanowisko dyrektora placówki oświatowej kurs, podczas którego będziemy rozmawiać o praktycznych aspektach, dotyczących procedury konkursowej. Przekażemy także zestaw dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia i uczestniczenia w konkursie. Dokonamy analizy orzecznictwa sądowego, dotyczącego spraw związanych z konkursem na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, w celu zminimalizowania problemów wynikających z postępowań sądowych. Przedstawimy także dobre praktyki postępowania konkursowego.

Podczas szkolenia udzielimy także odpowiedzi na aktualne pytania związane z konkursami na stanowisko dyrektora a okresem pandemii, min.:
- Czy jest możliwość ogłaszania konkursów, czy są one zawieszone?
- Co z unieważnionymi konkursami?
- Czy jest możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska na dyrektora?
- Komu można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora i na jak długo?
- Czy można przedłużyć pełnienie obowiązków dyrektora dwukrotnie?
- Czy w nowo powołanych placówkach należy przeprowadzić konkurs czy powierzyć pełnienie obowiązków?
Celem szkolenia jest udzielenie uczestnikom merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów, niezbędnych do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej a także wsparcie kandydatów na dyrektorów szkół/ placówek oświatowych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w komisji i do rozmowy z komisją konkursową.

Uczestnik w trakcie szkolenia pozna:
-    przepisy prawa, dotyczące wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przygotowaniem i przebiegiem z uwzględnieniem aktualnych zmian obowiązujących w okresie pandemii;
-    wzory wymaganych do ogłoszenia i przystąpienia do konkursu dokumentów;

Uczestnik po szkoleniu umie:
-    przygotować wymagane do ogłoszenia oraz przystąpienia do konkursu dokumenty;
-    sprawnie i zgodnie z prawem przeprowadzić postępowanie konkursowe;
-    świadomie i rzetelnie przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej


PROGRAM:
1.    Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu.
2.    Akty normatywne regulujące przebieg konkursu.
3.    Zmiany wprowadzone rozporządzeniem w okresie koronawirusa, dotyczące:
-    przedłużenia pełnienie funkcji,
-    powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,
-    przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora,
-    terminów przedłużeń i powierzeń.
4.    Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora.
5.    Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym spowodowanych koronawirusem:
-    terminy konkursu,
-    skład komisji konkursowej,
-    dokumentacja konkursowa,
-    metodyka pracy komisji konkursowej.
5. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych.
6. Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.
7. Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej.
8. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
9. Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
10. Odwołanie dyrektora ze stanowiska.
11. Pełnienie funkcji przez dyrektora osoby niebędącej nauczycielem.
12. Orzecznictwo sądowe w sprawie postępowań konkursowych - przegląd najistotniejszych kwestii. Wskazanie rozwiązań zabezpieczających przed skargami i procesami.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – konsultacje indywidualne.
14. Przykłady dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej, min.:
-    zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
-    pisma do rady rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty, związków zawodowych o wytypowanie członków komisji konkursowej,
-    zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej,
-    protokół przebiegu posiedzenia komisji,
-    zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora,
-    zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora,
-    zarządzenie w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha