zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

18 listopad 2020 10:00-14:00

320 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
-    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w JST za kontrolę dotacji publicznych oraz do niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu JST oraz do księgowych, do biur rachunkowych, prowadzących księgowość tych podmiotów w zakresie księgowania i rozliczania dotacji.


CEL SZKOLENIA:
Przekazanie praktycznej wiedzy o prawidłowym przebiegu kontroli, unikaniu błędów podczas jej trwania, zwrócenie uwagi na luki prawne, rozbieżności w orzecznictwie i wyrokach, prawidłowym rozumieniu treści przepisów na przykładach, rozstrzyganie sporów toczonych przez obie strony postępowania. Odpowiedź na pytanie: dlaczego nie jest łatwo kontrolować dotacje i dlaczego występuje odmienne rozumienie przez strony wydatków bieżących- źródła częstych sporów? Jak do kontroli powinna przygotować się kontrolowana szkoła, by uniknąć błędów, jakie dokumenty musi udostępnić, a których udostępnić nie może? Czy kopiowanie i fotografowanie dokumentów jest legalne? Te i inne wątpliwości rozwiejemy na przykładach orzecznictwa.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku oraz w roku 2020 r. z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2.    A najpierw sprawdźmy, czy dobrze naliczyliśmy kwotę dotacji, zanim wyjdziemy na kontrolę. Krótki warsztat z naliczenia dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika dla szkół.
3.    Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
4.    Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających  rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
5.    Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
6.    Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
a)    przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia,
b)    kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,
c)    kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków.
d)    oświadczenia, protokół oględzin- wzór,
e)    wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów,
f)    zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.
g)    decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy, wzór.
h)    postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
7.    Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2019 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.
8.    Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
9.    Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
10.    Dyskusja.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha