zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych

20 września 2024 09:00-12:30

370 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Prowadzący: Liliana Zientecka

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
• autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Adresaci szkolenia:
Pracownicy JST odpowiedzialni za wykonanie zadań oświatowych, organy prowadzące
niesamorządowe jednostki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy jednostek oświatowych.


Szanowni Państwo

Czas opracowania standardów ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych dobiega końca. Od 15 sierpnia br. instytucje uprawnione do kontroli, w tym organy wykonawcze JST, a także organy prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe, mają obowiązek przeprowadzić kontrolę wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Warto zatem przygotować się do tego zadania:
• dyrektorzy jednostek oświatowych – sprawdzić dokumentację potwierdzającą realizację zadania i zaplanować nadzór nad jego realizacją;
• organy wykonawcze JST i organy prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe
- przygotować dokumentację kontroli i zaplanować ją.
Zapraszam na repetytorium, które stanowi kompendium wiedzy o podstawach prawnychregulujących ochronę małoletnich, w tym weryfikację pracowników, implementację nowych przepisów do dokumentacji wewnątrzszkolnej, a także kontroli wykonania tego zadania.

Liliana Zientecka


 Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godziny.

1. Dokumentacja wdrożenia standardów ochrony małoletnich.

   1) wzór zarządzenia dyrektora;
   2) wzór standardów ochrony małoletnich;
   3) wzór arkusz interwencji i rejestru zdarzeń;
   4) wzór dokumentacji potwierdzającej przygotowanie pracowników.
2. Ocena jakości przyjętych dokumentów – wzór arkusza kontrolnego.
3. Prawidłowa weryfikacja pracowników w rejestrach karnych wg starych i nowych przepisów - zestawienie porównawcze.
   1) weryfikacja pracowników pedagogicznych;
   2) weryfikacji pracowników niepedagogicznych;
   3) dodatkowa weryfikacja pracy poza krajem obywatelstwa– wzory oświadczeń.
4. Uprawnienia organu wykonawczego JST i organu prowadzącego niesamorządowe jednostki oświatowe do kontrolowania podległych jednostek zobowiązanych do wprowadzenia standar-dów ochrony małoletnich.
5. Dokumentacja kontroli:
   1) wzór programu kontroli;
   2) wzór upoważnienia organu wykonawczego JST do przeprowadzenia kontroli;
   3) wzór arkusza kontroli wdrożenia standardów ochrony małoletnich i kontroli weryfi-kacji pracowników i innych osób dopuszczonych do działalności;
   4) wzór protokołu kontroli;
   5) wzór wystąpienia pokontrolnego;
   6) wzór raportu pokontrolnego w JST.
6. Odpowiedzialność organów kontroli i sankcje dla kontrolowanych za niewykonanie zadania.

 

Forma i metoda prowadzenia zajęć
1. Wykład informacyjny w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu szkolenia poprzez dyskusję, prezentację do-brych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha