zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania©

28 październik 2020 10:00-14:00

275 zł netto

(zasady i sposób realizacji kontroli w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty reklamowej; kontrola inkasentów podatkowych)
Standardy e-kontroli podatkowej
Nowe zasady wykonywania kontroli względem przedsiębiorców na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców

Data szkolenia:

28.10.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.10.2020

 Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie 2 lub więcej osób: 255 zł netto / os.

 

Cel szkolenia:

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej - organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kon-troli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowych informacji o rodzajach kontroli jakie powinny być wykonywane w ramach funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. Uczestnicy poznają metodykę doboru próby do kontroli oraz zasady dokumentowania czynności kontrolnych. Dowiedzą się z jakich etapów składają się kontrole i jak wykorzystać ich wyniki.

W przepisach rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców zatytułowanego „Ograniczenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej” unormowana została procedura i tryb dokonywania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców. Co do zasady kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców ma być przeprowadzana na zasadach określonych w ustawie – Prawo przedsiębiorców, zaś w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się w odniesieniu do kontroli przepisy ustaw szczególnych. Odrębne przepisy określają w szczególności zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia (art. 45 ustawy). W ustawie – Prawo przedsiębiorców zachowuje się zamieszczone dotychczas w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przepisy o kontroli działalności gospodarczej dotyczące: przyznania przedsiębiorcy odszkodowania za szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 i 2 ustawy); obowiązku planowania i przeprowadzania kontroli po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa (art. 47 ustawy); zakazu wykorzystywania w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy takich dowodów, które zostały przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli (art. 46 ust. 3 ustawy); uprzedniego uprzedzania przedsiębiorców o kontrolach (art. 48 ustawy); czynności kontrolnych (art. 49–53 ustawy); zakazu podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, z określonymi wyjątkami (art. 54 ustawy); ustalenia czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 55 ustawy); książki kontroli (art. 57 ustawy); zakazu ponownej kontroli (art. 58 ustawy); sprzeciwów przedsiębiorców wobec kontroli i ich załatwiania (art. 59 ustawy); rodzajów kontroli o szczególnym reżimie prawnym (art. 61–65 ustawy).


Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie aspekty kontrolne w podatków i opłat lokalnych w gminie. Poznają jakimi zasadami rządzą się poszczególne rodzaje kontroli i jaki przeprowadzić każdy rodzaj kontroli. Uczestnicy dowiedzą się jak dokumentować każdy rodzaj kontroli, oraz dowiedzą się co stanowi dowód w postępowaniu kontrolnym.
Jednym z podstawowych aspektów będzie metodyka doboru próby do kontroli oraz zbieżność wykonywanych kontroli z systemem kontroli zarządczej jednostki samorządu terytorialnego.


Adresaci szkolenia:

Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), skarbnicy gmin, osoby którym powierzono obowiązki w zakresie kontroli w systemie podatków lokalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.


Podczas szkolenia udzielimy odpowiedzi m. in na następujące pytania:

- jak dobrać próbę do kontroli, kiedy nie możemy przeprowadzić kontroli całej populacji;
- jakie są uprawnienia kontrolującego;
- jak poszczególne rodzaje kontroli związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i w związkach międzygminnych wpisują się w system kontroli zarządczej każdej jednostki samorządu terytorialnego;
- jak dokumentować wyniki ustaleń kontrolnych;
- czy można przeprowadzić kontrolę bez zawiadomienia i bez upoważnienia do kontroli,
- jak realizować tzw. sprawdzenie „krzyżowe”;
- czy do kontroli obowiązków kontrolnych w zakresie podatków i opłat samorządowych można stosować e-standard kontroli podatkowej;
- jakie elementy ma zawierać wezwania sporządzone w trybie e-kontroli podatkowej;
- jak dokonać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
- jakie procedury kontrolne należy umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej organu kontroli;
- komu należy doręczyć zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku czynności kontrolnych w zakresie związanym z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów;
- kiedy nie przeprowadza się kontroli ponownej u przedsiębiorcy.


Także na tym szkoleniu uczestnicy otrzymają jedyny wzór na rynku szkoleń dedykowanych dla samorządu terytorialnego: Zarządzenie w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą “tajemnica skarbowa” w Urzędzie Gminy*, oraz Zarządzenie w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli.

Uczestnicy szkolenia otrzymają ponadto:

1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie.
2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.
3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego
4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli.
5. Postanowienie o umorzeniu kontroli.
6. Pokwitowanie wydania dokumentów w czasie kontroli podatkowej.
7. Wniosek / żądanie wydania dokumentów na czas kontroli.
8. Wniosek do prokuratury rejonowej o wyrażenie zgody.
9. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora.
10. Wniosek / żądanie o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy.
11. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli.
12. Protokół kontroli podatkowej.
13. Postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
14. Postanowienie o nie uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
15. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli.
16. Zawiadomienie karne – skarbowe – uchybienie procedurom kontrolnym przez kontro-lowanego.
17. Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy / biura związku międzygminnego do stosowania obowiązków jednolitego pliku kontrolnego względem przedsiębiorców.
18. Wzór wezwania uwzględniający obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podat-kowych w formie e-dokumentów.
19. Protokół badania ksiąg podatkowych (art. 193 OP.).
20. Wzór żądania dokumentów od kontrahenta (art. 274c OP.).
21. Wzór protokołu czynności u kontrahenta (art. 274c § 1 OP).
22. Wzór zlecenia dla organu podatkowego właściwego miejscowo (art. 274c § 2 OP.).


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Między-narodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpi-sany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Metodyka doboru próby do kontroli.

2. Kontrola podatkowa, w tym:
a) zakres podmiotowy kontroli;
b) zakres przedmiotowy kontroli;
c) zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
d) upoważnienie do kontroli;
e) uprawnienia kontrolującego;
f) rodzaje postępowań dowodowych w czasie kontroli podatkowej;
g) dokumentowanie kontroli podatkowej;
h) wykorzystanie wyników kontroli podatkowej.
i) zasady wykonywania kontroli podatkowej w mieszkaniu podatnika;
j) czas na wykonanie kontroli;
k) termin na wydanie decyzji podatkowej;
l) przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia;
m) asysta podczas czynności kontrolnych;
n) odpowiedzialność karna skarbowa za delikty związane z zachowaniami podczas kontroli.
o) wykorzystanie wyników kontroli podatkowej – wszczęcie i prowadzenie postępowania po-datkowego: termin, właściwość miejscowa, dowody w sprawie.
p) e-standard kontroli podatkowej;
q) struktura wezwania w oparciu o e-standard e-kontroli podatkowej;
r) środki komunikacji w e-postępowaniu kontrolnym;
s) nośniki na jakich przekazywane są dokumenty podczas e-kontroli podatkowej.

3. Co powinno się kontrolować, tak aby uzyskać efekt podczas działań kontrolnych: przedmioty opodatkowania w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości, w opłacie reklamowej, opłacie targowej. Przedmioty i zdarzenia, które widzimy na co dzień – czy powinny być opodatkowane.

4. Co jest przedmiotem kontroli inkasenta podatkowego.

5. Kontrola podatkowa względem przedsiębiorcy – w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę Prawo przedsiębiorców.

6. Kontrola podatkowa w gminach a standardy kontroli zarządczej, w tym:
a) środowisko wewnętrzne,
b) cele i zarządzanie ryzykiem,
c) mechanizmy kontroli,
d) informacja i komunikacja,
e) monitorowanie i ocena.

7. Standardy kontroli wykonywanej przez organy administracji publicznej, w tym:
a. uczciwość i rzetelność;
b. niezależność i obiektywizm;
c. poufność;
d. profesjonalny osąd.

8. Etapy postępowania kontrolnego, w tym:
a. planowanie kontroli;
b. koordynacja kontroli;
c. program kontroli;
d. korzystanie z pomocy biegłych;
e. informowanie o wynikach kontroli;
f. monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków.

9. Podstawowe pojęcia: Nieprawidłowość / uchybienie.

10. Rodzaje błędów: błąd dopuszczalny / błąd nietypowy / błąd oczekiwany / błąd opera-cyjny.

11. Standardy kontroli zarządczej w zakresie realizacji obowiązków kontrolnych w podat-kach i opłatach lokalnych.

12. Koncepcja zmiany struktury organizacyjnej urzędu obsługującego organ kontroli.

13. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli organu gminy.

14. Dyskusja, pytania oraz podsumowanie szkolenia.


*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora –Arkadiusz J. Sputow-ski, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opraco-wanie, adaptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się dzia-łalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019, poz. 1231).


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha