zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić i przygotować się do kontroli?

28 czerwca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

Terminy szkolenia: 28 czerwca, 26 lipca, 28 sierpnia 2024 r. 09:00-13:00


 

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI:
-    pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli niesamorządowych;
-    przedstawiciele organów prowadzących i rozliczających otrzymane dotacje.


CELE SZKOLENIA:
1.     zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla przedszkoli niesamorządowych;
2.    przygotowanie się organów prowadzących przedszkola do kontroli prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego;
3.    omówienie zagadnień dotyczących:
-    różnych sposobów organizacji kontroli,
-    poprawności pobrania i wykorzystania dotacji – co można rozliczyć w ramach otrzymanej dotacji a czego nie należy?
-    dokumentowania kontroli,
-    przygotowania dokumentów do kontroli;
-    przygotowania protokołu kontrolnego
-    praktycznych przykładów dobrych praktyk i błędów.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna – zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
2.    Uchwała dotacyjna - konsekwencje jej zapisów dla procesu kontroli.
3.    Organizacja kontroli:
-    planowanie kontroli, przygotowanie pracowników i ich kompetencje,
-    udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane, prawa osób kontrolujących i kontrolowanych,
-    zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, program kontroli.
4.    Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji:
-    rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów, weryfikacja dokumentacji – przykłady nieprawidłowości,
-    weryfikacja poprawności realizacji celu dydaktyczno-wychowawczego przez przedszkola - przykłady protokołów pokontrolnych.
5.    Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji:
-    katalog wydatków kwalifikowalnych do rozliczenia z dotacji,
-    rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki,
-    weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora – przykłady nieprawidłowości),
-    weryfikacja wydatków rzeczowych, remontowych i innych – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
6.    Prawidłowości i nieprawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.
7.    Kontrola poprawności wykorzystania dotacji na kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak dokumentować wydatki?
8.    Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli - lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
9.    Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego, procedura odwoławcza.
10.    Omówienie i przedstawienie przykładowych dokumentów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha