zaproponuj szkolenia

Online: Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/2021- zadania dyrektora

19 sierpień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Nadzór pedagogiczny jest instrumentem podnoszenia jakości pracy w systemie oświaty. Nowy rok szkolny jak zwykle niesie z sobą pakiet aktualnych wyzwań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków i wyników z nadzoru pełnionego przez kuratora oświaty i dyrektora.  
Zadaniem każdego dyrektora jednostki oświatowej (przedszkola, szkoły, placówki) jest;
1)    zapoznanie się z wynikami i wnioskami nadzoru pedagogicznego organów wyższego stopnia, w tym z kierunkami polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny;
2)    przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego w minionym roku szkolnym, w terminie do 31 sierpnia br.;
3)    przeprowadzenie głosowania rady pedagogicznej nad uchwałą o sposobie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy tej jednostki oświatowej;
4)    przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny, w terminie do 15 września br.

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, którego program stanowi praktyczne przygotowanie do realizacji wyżej wymienionych zadań dyrektora.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, organy prowadzące, wszyscy zainteresowani.


CEL SZKOLENIA:
1.    Uporządkowanie wiedzy z zakresu organizacji nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty.
2.    Nabycie umiejętności sporządzenia planu nadzoru z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz wyników i wniosków z pełnionego nadzoru.
3.    Nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi nadzoru pedagogicznego.


METODA I FORMA PRACY:
Asymilacja wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego i praktycznego zastosowania przepisów prawa, Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych w tworzeniu wymaganej prawem dokumentacji z nadzoru pedagogicznego.


PROGRAM:
1.    Omówienie trybu działania nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty.
2.    Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
3.    Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora – przykłady dobrych praktyk.
4.    Tryb podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły, przedszkola, placówki – wzór.
5.    Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 (wzór) z uwzględnieniem:
a.    wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświatowej w poprzednim roku szkolnym;
b.    podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 3 lipca br.
6.    Formy nadzoru pedagogicznego – przykładowe plany działania - ćwiczenia:
a.    przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia – wzór;
b.    plan kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej - wzór;
c.    plan wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań - wzór;
d.    plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających z działalności statutowej- wzór;
e.    zakres monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej- wzór.
7.    Dokumentowanie czynności z nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki by dokumentacji było mniej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha