zaproponuj szkolenia

Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia diagnostów i ośrodkami szkolenia kierowców po zmianie przepisów

08 listopad 2022 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:            
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI:
Webinarium jest skierowane do pracowników odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę OSK i SKP.


PROGRAM:
1.    Warunki dokonywania przez starostę wpisów i prowadzenia rejestrów działalności regulowanej
wymagania dla przedsiębiorcy - zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym
1.1    Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia diagnostów (OSD)
1.2    Rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP, zmiany, nowe informacje o diagnostach w rejestrze
1.3    Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK
- zmiana wymagań dla przedsiębiorców prowadzących SKP, nowe podmioty niebędące przedsiębiorcami, które mogą prowadzić SKP
- wzory dokumentów: wniosek, zaświadczenie, opłaty, rozszerzenie zakresu, inna zmiana danych
- wykreślenie z rejestru: w wyniku decyzji o zakazie prowadzenia działalności regulowanej i bez decyzji
2.    Warunki, zakres i tryb kontroli starosty: SKP, OSD, OSK
2.1    Kontrola przedsiębiorców prowadzących SKP zmiany po nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym
2.2    Kontrola przedsiębiorców prowadzących OSD określona w zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
2.3    Kontrola przedsiębiorców prowadzących OSK
- warunki prowadzenia: SKP (szczegółowe wymagania dla SKP, diagności, wyposażenie kontrolno-pomiarowe, warunki lokalowe, dokumenty, stanowisko kontrolne, wyposażenie technologiczne, oznaczenie)
- warunki prowadzenia: OSD (szczegółowe wymagania w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego ośrodków szkolenia diagnostów)
- warunki prowadzenia: OSK (infrastruktura, kadra, formy kształcenia, dokumentacja związana ze szkoleniem obowiązki kierownika OSK, zasady prowadzenia szkolenia kierowców, poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań, wymagania dla osób prowadzących zajęcia z pierwszej pomocy)
- nowe wymagania dla osób wykonujących w imieniu starosty czynności kontrolne w SKP i OSD
- zmiana zakresu kontroli przez starostę SKP
- nowe przesłanki wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie: SKP, OSD, OSK
- wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na kontrolę przedsiębiorcy
- definicja rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia SKP
- kary dla przedsiębiorcy i innego podmiotu prowadzącego SKP, którzy rażąco naruszyli warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP
3.    Ewidencja instruktorów, wykładowców i podmiotów prowadzących szkolenie
3.1    Wpis, zmiana wpisu i odmowa wpisu do ewidencji
    - zasady dokonania wpisu do ewidencji, nr ewidencyjny, opłaty za wpis, zaświadczenie
    - skreślenie instruktora/wykładowcy z ewidencji
    - wymagania dla instruktora i wykładowcy, legitymacja
4.    Pozostałe wymagania wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym
- zmiana organu właściwego do wydawania, zawieszania i cofania uprawnienia diagnostom
- przepisy przejściowe, obowiązek przekazania przez starostę akt sprawy dotyczących uprawnień diagnosty do Dyrektora TDT
- nowe informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów
- dokumentacja fotograficzna obecności pojazdu na badaniach technicznych
5.    Odpowiedzi na pytania

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha