zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich (warsztaty)

01 grudzień 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich.


CEL I METODY SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości stwierdzanych przez sądy administracyjne i Samorządowe Kolegia Odwoławcze, a także przez RIO i wojewodów, w obszarze ustalania i egzekucji opłat adiacenckich.
Za podstawę omawiania zagadnień szkoleniowych będzie służyć aktualne orzecznictwo sądów oraz wystąpienia właściwych organów nadzoru i kontroli.
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, co pozwoli na przedstawienie istotnych zagadnień w ujęciu praktycznym, na podstawie stanów faktycznych objętych omawianymi wyrokami.


PROGRAM:
1. Uchwały wprowadzające stawki procentowe opłat adiacenckich:
-    Jakich zapisów i postanowień nie powinna zawierać uchwała w sprawie opłat adiacenckich. Granice kompetencji rady w zakresie kształtowania prawa miejscowego dotyczącego opłat.
-    Czy rada gminy może różnicować stawki opłaty adiacenckiej dla określonych typów nieruchomości lub rodzajów inwestycji?
-    Czy stawka procentowa opłaty adiacenckiej może być uznana za zbyt niską?
-    Czy uchylenie uchwały ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej może być uznane za nieważne przez sąd administracyjny?
-    Czy zbycie nieruchomości przez właściciela oraz zysk z takiego zbycia (lub jego brak) może stanowić przesłankę ustalenia opłaty adiacenckiej?

3. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich
-    Termin na wszczęcie postępowania oraz termin wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką. Czy uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia grozi przekroczeniem przez organ ustawowego terminu?
-    W jaki sposób na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej wskazać datę, od której było możliwe korzystanie z urządzenia lub z drogi?
-    Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłat adiacenckich? Czy organ może nie wszczynać postępowania, jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
-    Wyłączenia z możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej: nieruchomość rolna i leśna oraz mieszany sposób przeznaczenia/wykorzystywania nieruchomości (częściowo rolny lub leśny) i jego wpływ na wszczęcie postępowania.
-    Jakie inwestycje nie pozwalają na ustalenie opłat adiacenckich (np. remont i rozbudowa drogi)?
-    Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania i jego znaczenie dla zachowania ustawowych terminów i ważności decyzji ustalającej opłatę. Jakie ryzyko dla organu niesie domniemanie doręczenia zastępczego? Jak należy zawiadamiać o postępowaniu małżonków? Czy organ ma możliwość weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
-    Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronie udziału w postępowaniu. Jakie działania i zaniechania organu mogą doprowadzić do uchylenia decyzji ustalającej opłatę adiacencką?
-    Małżonkowie, współwłaściciele i osoby prawne jako strony postępowania. Odrębności i szczególne regulacje.
-    Zbycie nieruchomości przed ustaleniem opłaty adiacenckiej – zasady ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za uiszczenie opłaty.
-    Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata adiacencka może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
-    W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty adiacenckiej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty adiacenckiej?
-    Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty adiacenckiej a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę - jakie powinny być działania organu w obu przypadkach?
-    Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
-    Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
-    Wyłączenie z naliczenia opłat nieruchomości rolnych i leśnych – omówienie praktycznego stosowania przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha