zaproponuj szkolenia

Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłaty planistycznej - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli

03 listopad 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat planistycznych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki związanej z aktualnymi zasadami naliczania i egzekwowania renty planistycznej. Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na wszczynanie i prowadzenie postepowań w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej jak i na egzekucję opłaty planistycznej. W ramach szkolenia zostaną omówione również zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które wprowadziły tzw. tarcze antykryzysowe w zakresie obejmującym postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie:
- podstawowe informacje o rencie planistycznej;
- problematyka zysku ze zbycia nieruchomości jako przesłanki przy ustalaniu opłaty planistycznej;

2. Opłata planistyczna w praktyce
- Przesłanki naliczenia renty planistycznej – omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie interpretacji pojęcia „zbycie nieruchomości” oraz „wzrost wartości nieruchomości”.
- Tryb i zasady ustalania wysokości renty planistycznej po ostatnich nowelizacjach ustawy.
- Omówienie aktualnych problemów praktycznych związanych z ustalaniem w decyzji terminu płatności opłaty oraz odsetek za zwłokę w jej płatności.
- Zasady egzekucji renty planistycznej, problematyka umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.
- Dopuszczalność naliczania renty planistycznej przy nieodpłatnej czynności prawnej (w tym w przypadku darowizny).
- Czy obdarowanego można obciążyć opłatą planistyczną jeśli sprzeda darowaną nieruchomość w warunkach określonych przepisami?
- Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę – porównanie i omówienie przepisów.
- Dopuszczalność obciążenia rentą planistyczną spadkobierców właściciela (wieczystego użytkownika), który zbył nieruchomość.
- Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
- Zasady obciążania rentą planistyczną współwłaścicieli nieruchomości.

3. Dowody w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej.
- Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu.
- Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
- Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca zasad wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej oraz oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego – omówienie zmian, oraz praktyki ich stosowania.

4. Opłata planistyczna jako niepodatkowa należność budżetowa – konsekwencje praktyczne naliczania i egzekucji, w szczególności zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.

5. Wpływ regulacji szczególnych wprowadzanych w związku z epidemią SARS-CoV-2 na naliczanie i egzekucje opłaty planistycznej
- rozkładanie na raty, umarzanie zaległości i odroczenie płatności opłaty planistycznej z przyczyn wynikających z epidemii koronawirusa – podstawy prawne działań organu oraz zasady postępowania zapewniające zgodność z dyscypliną finansów publicznych;
- Czy epidemia może być definiowana jako siła wyższa i czy wywołuje bezpośrednio skutki dla praw lub obowiązków strony postepowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej;
- Czy i w jaki sposób epidemia i wynikające z niej ograniczenia administracyjne wpływają na tok postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty?
- Wpływ epidemii koronawirusa na bieg terminów przedawnienia roszczeń i należności wynikających z decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej – czy wszystkie terminy ulegają zawieszeniu?

- Omówienie nowych rozwiązań w postępowaniach administracyjnych, w tym obejmujących:
a) przyjęcie wydruku z systemu jako pisma wydanego przez organ w postępowaniu administracyjnym;
b) osobiste stawiennictwo przez transmisję zapewniające obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym;
c) zapewnienie elektronicznego dostępu do akt sprawy;
d) możliwość zrzeczenia się przez strony czynnego udziału w postępowaniu.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha