zaproponuj szkolenia

Online: Najważniejsze regulacje prawa pracy w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

14 grudzień 2020 09:30-13:30

275 zł netto

Data szkolenia:

14.12.2020

Godziny szkolenia:

9.30 – 13.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 13.30 – wykłady podzielone przerwami i czasem na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

10.12.2020

Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 260 zł netto/os.

 

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia omówione zostaną podstawowe zmiany prawa pracy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w tym dotyczące urlopów wypoczynkowych, kwarantanny, izolacji i innych zwolnień z obowiązku wykonywania pracy, pracy zdalnej, ograniczania wymiaru zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę, odpraw pieniężnych, działalności socjalnej, wybranych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP) oraz najnowsze regulacje w sprawie świadczenia postojowego i zwolnień z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, między innymi, z unormowaniami wprowadzonymi przez poszczególne tzw. tarcze antykryzysowe, w tym 4.0, 5,0 i 6.0. Przy tym szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu znowelizowanych przepisów prawnej ochrony pracy oraz ich praktycznych skutków, w oparciu o orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe (MRPiPS, PIP)


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracodawców, pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podmiotach leczniczych, biurach rachunkowych


Informacje o prowadzącym:

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Urlop wypoczynkowy, kwarantanna, izolacja i inne zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy:
• Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu bieżącego i „urlo-pu zaległego” z powodu zagrożeń SARS-CoV-2?
• Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu?
• Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie kwarantanny lub izolacji domowej.
• Praca w trakcie kwarantanny i izolacji? (tzw. tarcza 5.0).
• Możliwość udzielenia pracownikowi pracy podczas kwarantanny i izolacji.
• Uprawnienia pracownika zwolnionego od wykonywania pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

2. Powierzanie pracownikowi pracy zdalnej:
• Wpływ pracodawcy i pracownika na wprowadzenie pracy zdalnej.
• Forma i treść polecenia pracodawcy w sprawie wykonywania pracy zdalnej?
• Długość okresu wykonywania pracy zdalnej.
• Czy warunki wykonywania pracy zdalnej powinny być ustalone w porozumieniu zawartym
z przedstawicielstwem pracowników lub regulaminie?
• Koszty wykonywania pracy zdalnej.
• Ewidencjonowania czynności wykonywanych w ramach pracy zdalnej.
• Praca zdalna a telepraca.
• Zmiany regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej.

3. Ograniczanie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia za pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
• Ustalenie wynagrodzenia postojowego.
• Wysokość wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w związku
z COVID-19.
• Wynagrodzenie pracownika w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia SARS-CoV-2.
• Porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekono-micznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
• Czy dopuszczalne jest łączenie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy lub innych instytucji przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?
• Możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy po okresie dofinansowania z FGŚP wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia spo-łeczne (tzw. tarcza 4.0).
• Wydłużenie okresu dofinansowania wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne podczas przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy pracowni-ków dla niektórych branż gospodarki (tzw. tarcza 6.0).

4. Inne wybrane zagadnienia dotyczące wynagrodzenia za pracę i działalności socjalnej w okresie pandemii SARS-CoV-2.
• Ograniczenia potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń służących powstrzymaniu koronawirusa.
• Obniżenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłaca-nych przez pracodawcę pracownikowi (zleceniobiorcy) w związku z rozwiązaniem umowy.
• Możliwości zawieszenia obowiązków dotyczących tworzenia lub funkcjonowania zakłado-wego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych.
• Prawo wypowiedzenia przez strony umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po usta-niu stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego.
• „Bon turystyczny” - nowe „narzędzie” działalności socjalnej.

5. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w okresie zagrożenia zakażeniem CO-VID-19:
• Profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie po wprowadzeniu stanu epidemii.
• Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP w okresie zagrożenia COVID-19.
• Zapewnianie pracownikom środków ochrony indywidulanej (rękawiczki, maseczki, kombi-nezony, itd.).
• Środki higieny osobistej w obliczu zagrożenia koronawirusem (środki dezynfekcyjne, lampy wirusobójcze, itd.).
• Inne powinności związane z zagrożeniem COVID-19 w zakładzie pracy.

6. Pozostałe szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-czaniem koronawirusa SARS-CoV-2:
• Warunki wypłaty świadczenia postojowego osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
• Wydłużone okresy prawa do świadczenia postojowego w wybranych branżach gospodarki (tzw. tarcza 6.0).
• Zwolnienie „mikro” i „małych” przedsiębiorców z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
• Dłuższe okresy zwolnień z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
w wybranych branżach gospodarki (tzw. tarcza 6.0).

7. Konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha