zaproponuj szkolenia

Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów

02 lipca 2024 09:00-13:00

310 zł netto

Terminy szkolenia: 2 lipca, 21 sierpnia 2024 r. 09:00-13:00


 - zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


PROGRAM:
1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
- kiedy można wyłączyć środki trwałe z ewidencji ilościowo- wartościowej i ująć je wyłącznie w ewidencji ilościowej - pozabilansowo (na jakim koncie)?
- jakie wewnętrzne dokumenty decydują o tym, na jakim koncie należy ująć środki trwałe i pozostałe środki trwałe?

3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości,
4. Zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – konieczność przeglądu i uporządkowania posiadanych i wykorzystywanych składników przez jednostkę.
5. Konieczność przeprowadzania okresowej przed inwentaryzacyjnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych w prowadzonej działalności statutowej jednostki.
6. Wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz uszkodzonych, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników.
7. Zmiany wprowadzone w 2023 r.:
- likwidacja tymczasowych (covidowych) szpitali,
- urealnienie rzeczywistej wartości użytkowej dla podmiotu otrzymującego majątek ruchomy,
- zmiana sposobu wyceny składników majątkowych w przypadku nieodpłatnego przekazania – należy stosować przepisy rozporządzenia dotyczące szczegółowego sposobu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa.

8. Ustalanie wartości początkowej mienia:
- wycena pojedynczych składników mienia ruchomego,
- wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.

9. Procedura kwalifikacji składników jako zbędnych i zużytych – kto o tym decyduje i czy niezbędna jest opinia rzeczoznawcy?
10. Powoływanie komisji do:
- oceny składników mienia ruchomego,
- przeprowadzenia przetargu.

11. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
12. Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego bez próby sprzedaży:
- dla kogo,
- na jakich warunkach i w jaki sposób?

13. Sprzedaż mienia pracownikowi.
14. Zasady ustalania wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego i ich stopnia zużycia.
15. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
16. Obowiązek zgłaszania Prezesowi Prokuratorii Generalnej chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego.
17. Nakaz stosowania wartości progowych: 2.000 zł., 10.000 zł., 100.000 zł., 200.000 zł.
18. Zasady zobowiązujące jednostki sektora finansów publicznych do stosowania odpowiednich procedur w przypadku zbywania składników mienia ruchomego:
- sprzedaż (przetarg, aukcja, negocjacje),
- nieodpłatne przekazanie,
- darowizna.

19. Likwidacja mienia ruchomego i wnip:
- zasady,
- dokumentacja.

20. Kiedy i na jakich warunkach pracownik może kupić składnik majątku ruchomego?
21. Czy kierownik jednostki może kupić kupić składnik majątku ruchomego?
22. Jakie informacje należy zamieszczać na stronie BIP?
23. Prawne aspekty odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.
24. Sposoby powierzania i rozliczania mienia, w tym odpowiedzialność materialna pracowników.
25. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
26. Czy zawsze kierownik jednostki może obciążyć pracownika za stwierdzony brak powierzonego majątku?
27. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZUW, ZEAS, urząd gminy, a odpowiedzialność za mienie.
28. Koszty zaniechanej inwestycji w jednostce budżetowej - trwała utrata wartości środków w budowie – tok postępowania.
29. Darowizna pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi - obieg dokumentów finansowo – księgowych.
30. Zasady likwidacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wyposażenia, który stanowi odpady zgodnie z ustawą o odpadach.
31. Jak prawidłowo ująć likwidację, sprzedaż lub darowiznę środków trwałych w ewidencji oraz w księgach rachunkowych.
32. Jakie informacje należy ująć w instrukcji dotyczącej gospodarowania mieniem ruchomym w świetle rozporządzenia?
33. Wzór przykładowej instrukcji oraz załączników do instrukcji w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
34. Odpowiedzialność za majątek trwały w świetle dyscypliny finansów publicznych - przykłady poparte protokołami z przeprowadzonych kontroli przez organy RIO i NIK oraz orzecznictwo w tym zakresie.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha