zaproponuj szkolenia

Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów

24 października 2023 09:00-13:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROGRAM:
1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi.
3. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – konieczność przeglądu i uporządkowania posiadanych i wykorzystywanych składników przez jednostkę.
4. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.
5. Odpowiedzialność pracowników za powierzone im mienie i wykorzystywane przy realizacji powierzonych obowiązków służbowych.
6. Sposoby powierzania i rozliczania mienia, oraz odpowiedzialność materialna pracowników.
7. W jakich przypadkach kierownik jednostki może obciążyć pracownika za stwierdzony niedobór powierzonego majątku?
8. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZUW, ZEAS, urząd gminy, a odpowiedzialność za mienie.
9. Konieczność przeprowadzania okresowej przed inwentaryzacyjnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych w prowadzonej działalności statutowej jednostki.
10. Wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz uszkodzonych, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników.
11. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja Likwidacyjna - komisja wspólna – powołanie, zasady działania oraz niezbędna dokumentacja.
12. Procedura kwalifikacji składników jako zbędnych i zużytych – kto o tym decyduje i kiedy niezbędna jest opinia rzeczoznawcy?
14. Koszty zaniechanej inwestycji w jednostce budżetowej - trwała utrata wartości środków w budowie – tok postępowania.
15. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych i ich stopnia zużycia.
16. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
17. Sprzedaż zbędnych składników o znacznej wartości - przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
18. Darowizna pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi - wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, umowa o nieodpłatnym przekazaniu - obieg dokumentów finansowo – księgowych.
19. Czy w przypadku przekazania składnika majątku na wniosek innej równorzędnej jednostki budżetowej należy stosować całą procedurę?
20. Kiedy zagospodarowaniu mają podlegać składniki ruchome mienia, z których nie każdy ma wartość znaczną (wyższą niż 24000zł.), natomiast łączna ich wartość stanowi już wartość znaczną?
21. Likwidacja - w wyniku sprzedaży na surowce wtórne.
22. Zasady likwidacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wyposażenia, który stanowi odpady zgodnie z ustawą o odpadach.
23. Jak prawidłowo ująć likwidację, sprzedaż lub darowiznę środków trwałych w ewidencji oraz w księgach rachunkowych?
24. Jakie informacje należy ująć w instrukcji w świetle rozporządzenia oraz w świetle epidemii i nowego Polskiego Ładu?
25. Wzór instrukcji w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w samorządowych jednostkach budżetowych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha