zaproponuj szkolenia

Online: Nowelizacja Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, teoria i praktyczne stosowanie nowych regulacji

24 sierpień 2020 10:00-14:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
- Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (związek celowy powołany do realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii).
- Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
- Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
- Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
- Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).


PROGRAM:
1. Ogólny zakres regulacji ustawowych i nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Jakie zagadnienia ujęte w ustawie ulegają zmianom oraz w jakich terminach;
- Bieżący przegląd zmian.
- Zakres regulacji ustawy w obecnym brzmieniu i nowym – porównanie;

2. Szczegółowe omówienie zmian w Ustawie projektowanych i procedowanych m.in.:
- Likwidacja licencji w obecnym kształcie.
- Nowe zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Nowe terminy weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Nowe zasady etapowania prac i wydawania dokumentów będących ich wynikiem, de facto likwidacja uwierzytelniania w obecnym kształcie.
- Ograniczenie ilości informacji, które powinien zawierać rejestr ewidencji gruntów i budynków.
- Nowe zasady wykorzystania dokumentów pzgik do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
- Nowe zasady narad koordynacyjnych (m.in. powrót tzw. przyłączy).
- Większa otwartość danych zasobu.
- Wracają opłaty ryczałtowe – zmiana zasad naliczania opłat za udostępniane zbory i dane pzgik.
- Inne zmiany w przepisach odrębnych w zakresie planowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych w budownictwie,
- Odpowiedzialność organu administracji geodezyjnej za niedotrzymanie terminu weryfikacji w świetle obecnych i zmienianych przepisów prawnych.

3. Zagadnienia szczegółowe.
- Źródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
- Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
- Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego.
- Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić, gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.
- Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
- Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy, gdy są błędne.
- Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny, gdy chce uzyskać ten numer, w tle sporu między centralnymi organami administracji.
- Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych. Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
- Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik oraz zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków po nowelizacji ustawy.
- Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?
- Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik.
- Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
- Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
- Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
- Czy w przypadku, gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Co zrobić w przypadku braku stanowiska wykonawcy prac lub doręczeniu organowi tego stanowiska po terminie ustawowym. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach oraz nowe podejście w znowelizowanej ustawie.
- Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
- Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
- GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
- Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
- Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
- Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
- Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
- Operat elektroniczny.

4. Obecne i nowe zasady naliczania opłat.
- Sposób naliczania opłat;
- Jaki cel ma zostać osiągnięty przez nowe regulacje zasad naliczania i poboru opłat? Powrót opłaty ryczałtowej.
- Dokumentowanie obliczenia opłaty. Jakie dokumenty za korzystanie z zasobów pzgik mogą posłużyć za dowody księgowe?
- Naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów – omówienie orzecznictwa;
- Ulgi i zwolnienia z opłat za dokumenty i materiały pzgik, wyjątki od reguły odpłatności;
- Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik i opłaty z tym związane.
- Naliczanie opłat za inne dokumenty i materiały – przepisy „lex specialis”
- Uwolnienie niektórych danych spod opłat.

5. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioski o udostępnienie materiałów pzgik, wnioski o dane i dokumenty z egib etc.
- Formularze – omówienie;
- Wydawanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Kto to jest wykonawca prac geodezyjnych (kartograficznych), kto zgłasza prace geodezyjne(kartograficzne), czy osoby wskazane do kontaktu to osoby upoważnione do np. odbioru materiałów zasobu?
- Omówienie art. 24 ustawy, wykazywanie tzw. interesu prawnego;
- Możliwości wykorzystania materiałów zasobu;
- Termin wykonania pracy geodezyjnej (kartograficznej).
- Czym różni się weryfikacja od kontroli? Zasady weryfikacji i zakres podstaw prawnych przywoływanych w protokołach.? Odmowa przyjęcia materiałów do pzgik;
- Relacje Inwestor/Projektant – Wykonawca prac – Organ administracji geodezyjnej.

6. Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny m.in.:
- Wypisy oraz wypisy i wyrysy z ewidencji oraz inne dokumenty wydawane na podstawie rejestru;
- Aktualizacja na wniosek oraz z urzędu, szczegółowe omówienie obu trybów postępowania;
- Aktualizacja w drodze czynności materialno-technicznej i aktualizacja w drodze postępowania administracyjnego;
- Dokumenty będące podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;
- Zawiadomienia o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków;
- Orzecznictwo sądowo-administracyjne;

7. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, m.in.:
- Omówienie art 24a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustalanie położenia punktów granicznych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
- Zakres prac modernizacyjnych, skutki zmian danych ewidencyjnych dla podmiotów ewidencyjnych;
- Wykorzystanie materiałów pzgik w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów i rejestrów.

8. Inne zagadnienia m.in.:
- Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?
- Zaświadczenia wydawane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.
- Art. 22 pgik i jego stosowanie w praktyce;
- Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu;
- Terminy w znowelizowanej ustawie;
- Kary dyscyplinarne i kary pieniężne;
- Rozporządzenie o danych osobowych.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha