zaproponuj szkolenia

Online: Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania

03 wrzesień 2020 10:00-14:00

245 zł netto

Data szkolenia:

3.09.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

1.09.2020

 

Cel szkolenia:

Zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ”wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy”.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowych informacji o rodzajach kontroli jakie powinny być wykonywane w ramach funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. Uczestnicy poznają metodykę doboru próby do kontroli oraz zasady dokumentowania czynności kontrolnych. Dowiedzą się z jakich etapów składają się kontrole i jak wykorzystać ich wyniki.


Adresaci szkolenia:

Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), skarbnicy gmin, kierownicy biur związków międzygminnych, pracownicy biur związków międzygminnych oraz osoby którym powierzono obowiązki w zakresie kontroli w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.


Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie aspekty kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i w związkach międzygminnych. Poznają jakimi zasadami rządzą się poszczególne rodzaje kontroli i jaki przeprowadzić każdy rodzaj kontroli. Uczestnicy dowiedzą się jak dokumentować każdy rodzaj kontroli, oraz dowiedzą się co stanowi dowód w postępowaniu kontrolnym.
Jednym z podstawowych aspektów będzie metodyka doboru próby do kontroli oraz zbieżność wykonywanych kontroli z systemem kontroli zarządczej jednostki samorządu terytorialnego.


Podczas szkolenia udzielimy odpowiedzi m. in na następujące pytania:

- jak dobrać próbę do kontroli, kiedy nie możemy przeprowadzić kontroli całej populacji;
- jakie są uprawnienia kontrolującego;
- jak poszczególne rodzaje kontroli związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i w związkach międzygminnych wpisują się w system kontroli zarządczej każdej jednostki samorządu terytorialnego;
- jak dokumentować wyniki ustaleń kontrolnych;
- czy można przeprowadzić kontrolę bez zawiadomienia i bez upoważnienia do kontroli,
- jak realizować tzw. sprawdzenie „krzyżowe”;
- czy do kontroli obowiązków kontrolnych w zakresie podatków i opłat samorządowych można stosować e-standard kontroli podatkowej;
- jakie elementy ma zawierać wezwania sporządzone w trybie e-kontroli podatkowej;
- jak dokonać analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
- jakie procedury kontrolne należy umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej organu kontroli;
- komu należy doręczyć zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku czynności kontrolnych w zakresie związanym z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów;
- kiedy nie przeprowadza się kontroli ponownej u przedsiębiorcy.


Uczestnicy szkolenia otrzymają ponadto:

1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie.
2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.
3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego
4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli.
5. Postanowienie o umorzeniu kontroli.
6. Pokwitowanie wydania dokumentów w czasie kontroli podatkowej.
7. Wniosek / żądanie wydania dokumentów na czas kontroli.
8. Wniosek do prokuratury rejonowej o wyrażenie zgody.
9. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora.
10. Wniosek / żądanie o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy.
11. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli.
12. Protokół kontroli podatkowej.
13. Postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
14. Postanowienie o nie uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
15. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli.
16. Zarządzenie w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo-podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami ko-munalnymi.
17. Zarządzenie w sprawie określenia Procedury rozliczania i kontroli inkasentów opłaty za go-spodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Procedura kontroli w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
19. Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania kontroli w zakre-sie ochrony środowiska oraz określenia wzoru upoważnienia.
20. Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy / biura związku międzygminnego do stosowa-nia obowiązków jednolitego pliku kontrolnego względem przedsiębiorców.
21. Wzór wezwania uwzględniający obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podatkowych w formie e-dokumentów.
22. Protokół badania ksiąg podatkowych (art. 193 OP.).
23. Wzór żądania dokumentów od kontrahenta (art. 274c OP.).
24. Wzór protokołu czynności u kontrahenta (art. 274c § 1 OP).
25. Wzór zlecenia dla organu podatkowego właściwego miejscowo (art. 274c § 2 OP.).


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Między-narodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpi-sany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Metodyka doboru próby do kontroli.

2. Zbieg rodzajów kontroli w rozumieniu art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-ku w gminach.

3. Kontrola podatkowa, w tym:

a. zakres podmiotowy kontroli;
b. zakres przedmiotowy kontroli;
c. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
d. upoważnienie do kontroli;
e. uprawnienia kontrolującego;
f. rodzaje postępowań dowodowych w czasie kontroli podatkowej;
g. dokumentowanie kontroli podatkowej;
h. wykorzystanie wyników kontroli podatkowej.
i. zasady wykonywania kontroli podatkowej w mieszkaniu podatnika;
j. czas na wykonanie kontroli;
k. termin na wydanie decyzji podatkowej;
l. przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia;
m. asysta podczas czynności kontrolnych;
n. odpowiedzialność karna skarbowa za delikty związane z zachowaniami podczas kontroli.
o. e-standard kontroli podatkowej;
p. struktura wezwania w oparciu o e-standard e-kontroli podatkowej;
q. środki komunikacji w e-postępowaniu kontrolnym;
r. nośniki na jakich przekazywane są dokumenty podczas e-kontroli podatkowej.

4. Kontrola w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym:
a. zakres podmiotowy kontroli;
b. zakres przedmiotowy kontroli;
c. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
d. upoważnienie do kontroli;
e. uprawnienia kontrolującego;
f. przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia;
g. wykorzystanie wyników kontroli, obowiązki w zakresie zawiadomienia WIOŚ;
h. asysta podczas kontroli, obowiązki organu Policji;
i. termin i sposób wykonania zaleceń pokontrolnych;

5. Kontrola w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, w tym;
a. ogólne zasady wykonywania kontroli w podmiotach prowadzących działal-ność gospodarczą;
b. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
c. upoważnienie do kontroli;
d. uprawnienia kontrolującego;
e. przeprowadzenie kontroli podatkowej bez zawiadomienia;
f. czas na wykonanie kontroli oraz kontroli uzupełniającej.
g. zakaz łączenia kontroli w czasie;
h. ewidencja przeprowadzonej kontroli.
i. planowanie kontroli w oparciu o analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej;
j. czas / termin wykonywania czynności kontrolnych związanych z pobiera-niem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów;
k. zakaz dokonywania oględzin treści dokumentów;
l. zasady dokonywania doręczeń zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kon-troli w zakresie czynności kontrolnych związanych z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów;
m. wyrażanie zgody przez przedsiębiorcę na prowadzenie równocześnie wię-cej niż jednej kontroli;
n. zakaz przeprowadzania kontroli w sytuacji, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ;
o. możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego w przypadki prze-wlekłości czynności kontrolnych;

6. Uprawnienia kontrolne z innych ustaw, w tym:
a. ustawa o odpadach;
b. kodeks wykroczeń.

7. Kontrole w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i w związ-kach międzygminnych a standardy kontroli zarządczej, w tym:
a) środowisko wewnętrzne,
b) cele i zarządzanie ryzykiem,
c) mechanizmy kontroli,
d) informacja i komunikacja,
e) monitorowanie i ocena.

8. Standardy kontroli wykonywanej przez organy administracji publicznej, w tym:
a. uczciwość i rzetelność;
b. niezależność i obiektywizm;
c. poufność;
d. profesjonalny osąd.

9. Etapy postępowania kontrolnego, w tym:
a. planowanie kontroli;
b. koordynacja kontroli;
c. program kontroli;
d. korzystanie z pomocy biegłych;
e. informowanie o wynikach kontroli;
f. monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków.

10. Podstawowe pojęcia: Nieprawidłowość / uchybienie.

11. Rodzaje błędów: błąd dopuszczalny / błąd nietypowy / błąd oczekiwany / błąd opera-cyjny.

12. Standardy kontroli zarządczej w zakresie realizacji obowiązków związanych z kontrolą w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz kontroli podatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Koncepcja zmiany struktury organizacyjnej urzędu obsługującego organ kontroli.

14. Zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli organu gminy.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha