zaproponuj szkolenia

Online: Obowiązki zarządcy drogi i jednostki samorządu dotyczące dopuszczalnego nacisku osi pojazdów

03 grudzień 2020 10:00-14:00

250 zł netto

Szkolenie odbywa się w dniach 3 oraz 17 grudnia 2020 r.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego 16 lat doświadczenia w realizacji szkleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer). Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego. Prowadził szkolenia służb i administracji Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie wymagań prawa wspólnotowego w szczególności: czasu pracy kierowców, dostępu do rynku przewozów drogowych, wymagań stosowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, kształcił tureckich trenerów i doradców DGSA. Prowadził wykłady i ćwiczeń dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi również szkolenia otwarte w tematach: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się. Prowadził szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, szkolenia inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego z uwzględnieniem wyroku TSUE oraz kontroli drogowych przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi.


ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu oraz zarządów dróg zajmujący się wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub mający w swoich obowiązkach kontrole drogowe przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy miasta lub gminy i zarządy dróg).


PROGRAM:
1.    Powody nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczalnego nacisku osi pojazdów
-    art. 7 dyrektywy Rady 96/53/WE
-    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii     Europejskiej z 21 marca 2019 r. (C-127/17)
-    konsekwencje wyroku dla zarządcy drogi oraz jednostek samorządu
-    komunikat Ministerstwa Infrastruktury dotyczący wyroku TSUE

2.    Zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów
-    dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów po drogach publicznych w     zależności od rodzaju nawierzchni drogi
-    warunki wprowadzania albo ustanawiania zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku     pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t oraz o dopuszczalnym nacisku     pojedynczej osi napędowej poniżej 11,5 t inne niż 10 t lub 8 t
-    ocena parametrów technicznych lub stanu technicznego konstrukcji nawierzchni jezdni
-    mechanizm kontroli wprowadzanych zakazów ruchu przez wojewodę
-    oznakowanie zakazu na drodze lub jej odcinku oraz oznakowanie strefy obejmującej zakaz
-    zasady wymiany znaków oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu

4.    Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca wydawania zezwoleń na przejazd     pojazdu nienormatywnego
-    zmiana warunków ruchu pojazdu nienormatywnego, nowe kategorie zezwoleń
-    nowe warunki wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
-    nowe kary za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
-    zawiadamianie o przejazdach przez mosty i wiadukty oraz zgłaszanie sprzeciwu
-      pilotowanie pojazdów jako dodatkowy warunek ruchu pojazdu nienormatywnego

5.    Kontrola ruchu pojazdów nienormatywnych
-    warunki kontroli przestrzegania zakazów przez osoby działające w imieniu zarządcy drogi
-    tryb i zasady nakładania kary za naruszenie zakazu
-    procedura i dokumentowanie kontroli drogowej, procedury ważenia pojazdów
    (prawidłowe wypełnianie protokołu kontroli, wymagania dla wag i miejsc do ważenia)
-       postępowanie administracyjne i decyzje o nałożeniu kary pieniężnej za brak zezwolenia
    (podstawy prawne, okoliczności uniemożliwiające nałożenie kary, sporządzanie decyzji)

6.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha