zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. NOWELIZACJA Z 13 lipca 2023 r.

12 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy administracji publicznej zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych.


 PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w ustawie :
• Zmiany w systemie zawiadamiania społeczeństwa – obwieszczenia o wszczęciu postę-powania i decyzjach środowiskowych.
• Rozszerzenie udziału RDOS w postepowaniach na terenach chronionych przyrodniczo,
• Zmiany w składnikach raportu,
• Pojęcie strategicznej inwestycji
• Nowe elementy wniosku i postepowania ,
• Nowe elementy decyzji środowiskowej,

2. Doręczenia elektroniczne założenia systemu.
3. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
• postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
• rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
• składniki wniosku
• ustalenie kręgu stron,
• decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin,
• uzgodnienia decyzji środowiskowych,
• składniki decyzji,
• przypadki zawieszenia postępowania,
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziały-wania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
• zasady wnoszenia wniosku o wydanie decyzji w formie elektronicznej.
• formularz wniosku
• Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
• Składniki decyzji treść uzasadnienia
• Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy praw-ne.
8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postę-powania. Zmiany w zakresie art. 96 .
9. Dostęp do postępowania społeczeństwa:
• udział społeczeństwa w postępowaniu. Uwagi i wnioski. Nowe regulacje Kary za nieter-minowe obwieszczenia.
• obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości zapo-znania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP,
• zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych, Nowe uregulowania.
• uprawnienia organizacji ekologicznych,
• reguły postępowania odwoławczego i sądowo - administracyjnego w zakresie decyzji śro-dowiskowych.

Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha