zaproponuj szkolenia

Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie stanu epidemii

02 grudzień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

 • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
 • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
 • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • pracownicy administracji publicznej zaangażowani w wydawanie decyzji środowiskowych

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie się z nowymi regulacjami,
 • Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

PROGRAM:

A

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:

 • wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy ; Przewlekłość.
 • wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
 • doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
 • uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
 • ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
 • postępowanie dowodowe w dobie epidemii.

B

1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.

2. Omówienie zmian po wejściu w życie przepisów nowelizacji z 19.07 2019

 • zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • nowe zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
 • rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
 • zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko.
 • termin ważności decyzji środowiskowej nowe regulacje,
 • składniki wniosku - zmiany,
 • ustalenie kręgu stron - NOWE REGULACJE,
 • decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin Nowe zasady,
 • zmiany w zakresie uzgodnień dec środowiskowych,
 • składniki decyzji - zmiany,
 • nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
 • przypadki zawieszenia postępowania,

3. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.

6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • właściwość organów,
 • Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
 • Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
 • Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
 • Składniki decyzji treść uzasadnienia
 • Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.

7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.

8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania. Zmiany w zakresie art. 96 .

9. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I ZAŁATWIANIA SPRAW WSZCZETYCH PRZED WEJCEIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI.
Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa

C

1. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.

2. Udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.

3. Uwagi i wnioski.

4. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.

D

Pytania, konsultacje, dyskusja.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha