zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Opłata „śmieciowa” oraz opłata za odbieranie odpadów komunalnych 2020 r.

16 czerwiec 2020 09:00-13:00

220 zł netto

Wymiar / orzecznictwo / pobór
Obowiązki organów samorządu terytorialnego
Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać©


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.


ADRESACI:
Skarbnicy, pracownicy urzędów, biur związków międzygminnych zajmujących się postępowaniami podatkowymi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie jest adresowane do osób którym powierzono obowiązki w zakresie czynności sprawdzających, oraz szeroko rozumianego orzecznictwa w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


CELE SZKOLENIA:
Przedstawienie nowych rozwiązań, które są konsekwencją dwóch dużych nowelizacji ustaw, a mianowicie: ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679; przybliżenie i ugruntowanie wiedzy o najczęściej prowadzonych postępowaniach podatkowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi przede wszystkim o postępowania w ramach czynności sprawdzających oraz o postępowania orzecznicze zmierzające w kierunku wydania decyzji w trybie art. 6o i 6k i 6kam ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w trybie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.


PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ O NOWYCH ROZWIĄZANIACH:
-    Według jakich zasad będzie można prowadzić postępowania w sprawie wysokości opłaty, jak zmieni się ustawa UPCG??
-    Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podstawą do prowadzenia egzekucji administracyjnej;
-    Deklaracja o wysokości opłaty z czasookresem korzystania z nieruchomości;
-    Co to jest selektywność i jak ją obliczać; / kto i w jakim dokumencie określenia kto jest, a kto nie jest selektywny;
-    Decyzja organu podatkowego w sprawie utracie prawa do zwolnienia tytułu kompostownika;
-    Definicja nieruchomości mieszkalnej jednorodzinnej oraz definicja kompostownika;
-    Kto określenia zasady kompostowania / jaką definicję kompostownika przyjmować;
-    Decyzja w sprawie opłaty za naruszenie zasad selektywności – nowa decyzja podatkowa w systemie opłaty śmieciowej;
-    Czy dla nowych decyzji należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej;
-    Odrębne deklaracja dla nieruchomości wielolokalowych z wydzieloną altaną śmietnikową;
-    Konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości i odpowiedzialność za wykroczenie, sposób orzekania za to wykroczenie;
-    Czy po raz kolejny trzeba będzie podejmować uchwały związane z systemem gospodarowania opłatą „śmieciową”;
-    Jak przeprowadzić prawidłowe czynności sprawdzające w stosunku do deklaracji;
-    Co to jest czynny żal i czy ma zastosowanie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Czy pełnomocnictwo do podpisania deklaracji podatkowej ma zastosowanie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Co może być dowodem w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Kto ustala zasady dla metody zużycia wody;
-    Czy sołtys może być osobowym źródłem dowodowym?
-    Jak poinformować właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Od kiedy skutkuje zawiadomienie stawkowe??;
-    Czy organ podatkowy może odmówić przyjęcia deklaracji „śmieciowej”;
-    Opłata za gospodarowanie odpadami w „małej” wspólnocie mieszkaniowej;
-    Czy korekta deklaracji umarza postępowanie egzekucyjne??;
-    Niepełnoletni właściciel nieruchomości a obowiązki w opłacie za gospodarowanie odpadami;
-    Co zrobić, jak w czasie postępowania umrze podatnik?
-    Czy w zakresie spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej;MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów (wniosków, postanowień, decyzji i innych pism) będących konsekwencją zmian Ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dostosowanie do wymagań obowiązującej od dnia 5 maja 2019 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679.
1)    Wzór zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości osoby fizycznej
2)    Wzór zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości podmiotu nie będące osobą fizyczną
3)    Zawiadomienie o bezskuteczności korekty deklaracji
4)    Postanowienie o wszczęciu postępowania kierowane do osoby fizycznej (ogólne)
5)    Postanowienie o wszczęciu postępowania kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej (ogólne)
6)    Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia kierowane do osoby fizycznej
7)    Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej
8)    Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane do osoby fizycznej
9)    Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej
10)    Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej
11)    Wzór decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6ka ust. 4 UPCG)
12)    Zawiadomienie organu gminu / właściciela nieruchomości o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ust. 2 UPCG)
13)    Pismo / wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej
14)    Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego
15)    Postanowienie o wszczęciu / o prowadzeniu jednego postępowania podatkowego
16)    Postanowienie / wezwanie w sprawie uzupełnienia braków we wniosku / podaniu w zakresie identyfikatora podatkowegoPROGRAM:
1.    Definicja właściciela nieruchomości, zmiany w zakresie pojęcia „małej” wspólnoty mieszkaniowej
2.    Opłata za odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 UPCG):
a)    Kto uiszcza tę opłatę;
b)    Jakie są zasady postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych,
c)    Struktura decyzji w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych;
d)    Przedłużenie obowiązywania decyzji w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.
3.    Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a)    Zwolnienia socjalne;
b)    Zwolnienia z karty dużej rodziny;
c)    Zwolnienia kompostownikowe.

4.    Wszystko o deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a)    Deklaracja jako dokument fiskalny;
b)    Deklaracja jako dokument finansowo – księgowy;
c)    Czynności sprawdzające w zakresie poprawności formalno – merytorycznej deklaracji;
d)    Podstawy prawne do odmowy przyjęcia deklaracji;
e)    Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji;
f)    Czynny żal podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g)    Deklaracja w sprawie wysokości opłaty w orzecznictwie sądów administracyjnych.

5.    Czynności sprawdzające – podstawowe przesłanki – oczywista omyłka, oczywisty błąd – wpływ korekty deklaracji na prowadzone postępowania podatkowe.

6.    Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a)    Elementy konieczne zawiadomienia „stawkowego”;
b)    Doręczenia zawiadomienia „stawkowego”
c)    Skuteczność zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty;
d)    Upoważnienie do sporządzenia zawiadomienia;
e)    Zawiadomienie jako dokument finansowo – księgowy;
f)    Zawiadomienie „stawkowe” w orzecznictwie sądów administracyjnych.

7.    Postępowanie podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 6k, 6ka i 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
a)    Wszczęcie postępowania podatkowego;
b)    Pełnomocnictwa podatkowe: ogólne – szczególne – do doręczeń – pełnomocnik z konieczności – obowiązek ustanowienia kuratora;
c)    Dowody – postępowanie wyjaśniająco – dowodowe;
d)    Dowody „z zatrutego drzewa”;
e)    Konieczność stosowania zasady ostatniego słowa strony w postępowaniu;
f)    Metryka sprawy administracyjnej – kiedy prowadzimy metrykę, a kiedy obowiązek jest wyłączony.
g)    Decyzja określająca w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha