zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego

13 grudzień 2022 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy starostw, urzędów miast i gmin oraz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizacje przewozów.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne, definicje kluczowych pojęć i terminy dotyczące wymagań i warunków związanych z przewozem osób i publicznym transportem zbiorowym
-    właściwość organizatora PTZ i jego podstawowe obowiązki
-    formy współdziałania jednostek samorządu, porozumienia poziome i pionowe oraz dotacje
-    analiza potrzeb przewozowych i plan transportowy
-    obowiązki organizatora warunkujące właściwe funkcjonowanie PTZ
    określenie standardów, opłat i zasad korzystania z przystanków i dworców, oznakowania autobusów,
-    ogłoszenie zamiaru zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej
    warunki zwolnienia z ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, sposoby wyboru operatora
 -    elementy umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej

2.    Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i zaświadczenia
-    warunki wydawania zezwoleń na przewozy regularne i zaświadczenia
-    zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego
-    ograniczenia dotyczące autobusów
-    odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu
-    zatwierdzanie rozkładów jazdy, liczenie prędkości technicznej i odległości między przystankami
-    termin ważności zezwoleń
-    wymagania dla kierowcy i przewoźnika
-    środki tymczasowe wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.

3.    Finansowanie przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym, zasady finansowania operatora, przewoźnika i organizatora
-    zmiana ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
-    środki finansowe ze sprzedaży biletów, zasady ustalania cen maksymalnych
-    rekompensata poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora
-    dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, warunki uzyskania dopłaty    
-    pobieranie dopłaty w formie dotacji do biletów ulgowych przez operatora i przewoźnika
-    zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-    sposób rozliczeń między operatorem i organizatorem, podatek VAT ?, faktura czy nota?
4.     Odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha