zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Organizacja pracy szkoły/przedszkola w okresie epidemii

25 listopad 2020 08:30-15:30

250 zł netto

TERMINY SZKOLENIA:
25 listopada 2020 r. 8:30-11:30 Szkoły podstawowe
25 listopada 2020 r. 12:30-15:30 Szkoły ponadpodstawowe
27 listopada 2020 r. 10:00-13:00 Przedszkola


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo
Organizacja pracy szkoły, przedszkola, placówki w roku szkolnym 2020/2021 powinna zakładać elastyczne przechodzenie w części lub w całości z formy pracy bezpośredniej na pracę zdalną i odwrotnie. Ta sytuacja nakłada na dyrektora obowiązek przygotowania kilku wariantów zarządzeń do stosowania w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Zapraszam Państwa na szkolenie, na którym omówię wszystkie formy pracy przedszkola w okresie trwającej epidemii i związane z nimi decyzje kadrowe wobec nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Przygotowałam wzory zarządzeń dyrektora zgodne ze stanem prawnym na dzień 9 listopada br., a także wzory decyzji kadrowych, jakie może podjąć dyrektor w tej szczególnej sytuacji.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
1.    Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach prawnych organizacji pracy szkoły podstawowej, w tym decyzji kadrowych dostosowujących pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do stanu prawnego na dzień 9 listopada br.
2.    Doskonalenie umiejętności organizowania pracy szkoły podstawowej w warunkach trwającej epidemii.


ADRESACI:
Dyrektorzy i organy prowadzące jednostki oświatowe.


PROGRAMY POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ:
25 listopada 2020 r. 8:30-11:30 Organizacja pracy szkoły podstawowej w okresie epidemii
1.    Podstawy prawne funkcjonowania szkoły podstawowej po zmianach rozporządzenia.
2.    Organizacja pracy szkoły na podstawie wytycznych sanitarnych -zakres decyzji dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań w okresie trwającej epidemii
– wzór zarządzenia.
3.    Organizacja pracy szkoły podstawowej w przypadku zawieszenia zajęć i ograniczenia jej funkcjonowania:
a)    zadania dyrektora określone w rozporządzeniu - zestawienie zadań
z komentarzem dotyczącym ich wykonania;
b)    szczególne przypadki, w których zajęcia można prowadzić w formie bezpośredniej mimo ograniczenia funkcjonowania szkoły;
c)    organizacja zajęć opiekuńczych w świetlicy po 9 listopada br.-wzór regulaminu;
d)    organizacja konsultacji dla uczniów klas VIII – przykłady rozwiązań organizacyjnych i kadrowych;
e)    tryb działania w przypadku modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych - przykłady modyfikacji zajęć-wzór zarządzenia;
f)    zakres decyzji dyrektora w sprawie organizacji zajęć prowadzonych w formie kształcenia na odległość - tryb działania - wzór zarządzenia;
g)    powiadomienie organu prowadzącego i organu nadzoru o sposobie realizacji zadań w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły- wzór pisma.
4.    Organizacja pracy nauczycieli w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły:
1)    zakres decyzji dyrektora w sprawie zaliczania do wymiaru godzin nauczyciela poszczególnych zajęć realizowanych w formie kształcenia na odległość
 – wzór zarządzenia;
2)    godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa - możliwy zakres decyzji dyrektora, podstawy prawne;
3)    decyzje kadrowe wobec nauczycieli dostosowujące ich zadania do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość - wzory pism kadrowych.
5.    Decyzje kadrowe dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie trwającej epidemii, niezależne od zawieszenia/ograniczenia zajęć:
1)    polecenie pracy zdalnej – podstawy prawne decyzji i wynagrodzenia ·– wzór pisma;
2)    powierzenie innej pracy – podstawy prawne decyzji i wynagrodzenia – wzór pisma;
3)    przeniesienie w stan gotowości do pracy – podstawy prawne decyzji
i wynagrodzenia – wzór pisma.
6.    Tryb zawieszenia zajęć przez dyrektora w porozumieniu z PPIS:
1)    wniosek dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć – wzór pisma do PPIS;
2)    rola organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć – wzór pisma;
3)    zakres decyzji dyrektora o zawieszeniu zajęć – wzór zarządzenia.

25 listopada 2020 r. 12:30-15:30 Organizacja pracy szkoły ponadpodstawowej w okresie
1.    Podstawy prawne funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej od 9 listopada br.
2.    Organizacja pracy szkoły na podstawie wytycznych sanitarnych - zakres decyzji dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań – wzór zarządzenia.
3.    Organizacja pracy szkoły podstawowej w przypadku zawieszenia zajęć i ograniczenia jej funkcjonowania:
a)    zadania dyrektora określone w rozporządzeniu - zestawienie zadań
z komentarzem dotyczącym ich wykonania;
b)    szczególne przypadki, w których zajęcia można prowadzić w formie bezpośredniej mimo ograniczenia funkcjonowania szkoły;
c)    organizacja praktycznej nauki zawodu po 9.XI;
d)    konsultacje dla uczniów klas maturalnych - przykłady rozwiązań organizacyjnych i kadrowych;
e)    tryb działania w przypadku modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, przykłady modyfikacji zajęć szkolnych -wzór zarządzenia;
f)    zakres decyzji dyrektora w sprawie organizacji zajęć prowadzonych w formie kształcenia na odległość - tryb działania - wzór zarządzenia;
4.    Organizacja pracy nauczycieli w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły:
4)    zakres decyzji dyrektora w sprawie zaliczania do wymiaru godzin nauczyciela poszczególnych zajęć realizowanych w formie kształcenia na odległość
 – wzór zarządzenia;
5)    godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa - możliwy zakres decyzji dyrektora;
6)    decyzje kadrowe wobec nauczycieli dostosowujące ich zadania do prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość - wzory pism kadrowych.
5.    Decyzje kadrowe dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie trwającej epidemii niezależne od zawieszenia/ograniczenia zajęć:
4)    polecenie pracy zdalnej – podstawy prawne decyzji i wynagrodzenia ·– wzór pisma;
5)    powierzenie innej pracy – podstawy prawne decyzji i wynagrodzenia – wzór pisma;
6)    przeniesienie w stan gotowości do pracy – podstawy prawne decyzji
i wynagrodzenia – wzór pisma.
6.    Tryb zawieszenia zajęć przez dyrektora w porozumieniu z PPIS:
4)    wniosek dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć – wzór pisma do PPIS;
5)    rola organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć – wzór pisma;
6)    zakres decyzji dyrektora o zawieszeniu zajęć – wzór zarządzenia.

27 listopada 2020 r. 10:00-13:00 Aktualna organizacja pracy przedszkola w okresie epidemii
1.    Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli w warunkach trwającej epidemii.
2.    Organizacja pracy przedszkola w formie bezpośredniej:
1)    wytyczne sanitarne dla przedszkoli – jak je stosować;
2)    zakres decyzji dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań – wzór zarządzenia;
3)    przypadki, w których wybrane zajęcia można realizować w formie zdalnej;
3.    Tryb zawieszenia  zajęć przez dyrektora w porozumieniu z PPIS:
1)    wniosek dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć – wzór pisma do PPIS;
2)    rola organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć – wzór pisma;
3)    zakres decyzji dyrektora o zawieszeniu zajęć – wzór zarządzenia.
4.    Organizacja pracy przedszkola w przypadku zawieszenia zajęć i ograniczenia jego funkcjonowania:
1)    zadania dyrektora określone w rozporządzeniu – wykaz zadań dotyczących dyrektora przedszkola z komentarzem;
2)    tryb działania w przypadku modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć przedszkolnych, przykłady modyfikacji zajęć-wzór zarządzenia;
3)    zakres decyzji dyrektora w sprawie organizacji zajęć prowadzonych zdalnie
- tryb działania - wzór zarządzenia;
4)    Szczególne przypadki, w których zajęcia można prowadzić w formie bezpośredniej mimo ograniczenia funkcjonowania przedszkola;
5)    godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa - możliwy zakres decyzji dyrektora;
6)    zakres decyzji dyrektora w sprawie zaliczania do wymiaru godzin nauczyciela poszczególnych zajęć realizowanych w formie kształcenia na odległość
– wzór zarządzenia.
5.    Decyzje kadrowe dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
w okresie trwającej epidemii niezależne od zawieszenia/ograniczenia zajęć:
1)    polecenie pracy zdalnej – podstawy prawne decyzji i wynagrodzenia
– wzór pisma;
2)    powierzenie innej pracy – podstawy prawne decyzji i wynagrodzenia
 – wzór pisma;
3)    przeniesienie w stan gotowości do pracy – podstawy prawne decyzji
i wynagrodzenia – wzór pisma.
6.    Pracownik na kwarantannie – stan prawny – decyzje dyrektora.
7.    Organizacja pracy dyrektora, wicedyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha