zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce urzędów administracji publicznej

07 kwiecień 2021 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


CELE SZKOLENIA:
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów związanych z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach. Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane do pracowników administracji samorządowej i rządowej, których obowiązki służbowe związane są z wydawaniem pełnomocnictw i upoważnień.


PROGRAM:
1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia
a) znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień
b) skutki prawne z nich wynikające
2. Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem
a) różnice o charakterze formalnym
b) różnice o charakterze materialno-prawnym
c)upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa)
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego
a) materialne oraz procesowe;
- tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (forma, elementy, treść)
- pełnomocnictwo ogólne (forma, elementy, treść)
- pełnomocnictwa szczegółowe (do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść)
b) podstawy prawne;
- kodeks cywilny (analiza przepisów)
- kodeks postępowania cywilnego (analiza przepisów)
c) skutki prawne (początek obowiązywania pełnomocnictwa - zasięg obowiązywania
d) forma, zakres, treść;
- forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna
- pełnomocnictwo rodzajowe
- sposoby formułowania treści pełnomocnictwa
e) cofnięcie pełnomocnictwa;
- forma cofnięcia pełnomocnictwa (ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna)
- skutki cofnięcia pełnomocnictwa
- sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa
f) wygaśnięcie pełnomocnictwa;
- omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa,
- skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa (powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń)
g) opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa
4. Upoważnienie administracyjne
a) podstawy prawne;
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe
b) forma, zakres, skutki;
- forma pisemna” indywidualna”, ”regulaminowo organizacyjna” i inne
- określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień
- moment obowiązywania (początek, koniec)
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
a) rodzaje pełnomocnictw
b) podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem
c) treść pełnomocnictw
6. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień - analiza
7. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha