zaproponuj szkolenia

Online: Podatek od środków transportowych w 2021 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19

21 styczeń 2021 10:00-14:00

285 zł netto

Data szkolenia:

21.01.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19.01.2021

Cena szkolenia: 285 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 255 zł netto / os.

Istota szkolenia:
Przedawnienie problematyki podatku od środków transportowych, w tym zakresie podmiotowy i przedmiotowy tego podatku; zwolnienia podatkowe oraz tzw. trudne przypadki będące konsekwencją unikania od opodatkowania tym podatkiem właścicieli środków transportowych podlegających w 2021 roku opodatkowaniu.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy w zakresie podatku od środków transportowych, jako jednego z istotnych źródeł dochodów gminy. Przedstawienie problematyki wymiaru i poboru podatku od środków transportowych w 2021 roku, w tym postępowanie sprawdzające w czasie epidemii COVID-19/ Przeanalizowaniu zostaną poddane poszczególne kwestie w zakresie tego podatku utrudniające prowadzenie postępowań, w tym także w zakresie unikania opodatkowania przez właścicieli środków transportowych.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań związanych z podatkiem od środków transportowych oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
2. Zakres opodatkowania.
3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
4. Podatnicy podatku od środków transportowych.
5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
6. Stawki podatku w roku 2021 r.
7. Deklaracje podatkowe.
8. Wymiar podatku od środków transportowych.
9. Zwrot podatku – przewozy kombinowane.
10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
11. Zagadnienia szczególne:
- Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą;
- Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
- Pojazdy specjalne / specjalizowane, jak to ustalić?;

- Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych;
- Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna;
- Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu;
- Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady do-kumentowania);
- Pojazd w dyspozycji komornika;
- Bank jako podatnik podatku od środków transportowych;
- Kradzież pojazdu a jego opodatkowanie;
- Śmierć właściciela pojazdu a obowiązek w podatku;
- Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku po-datkowego w trakcie roku.
- Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku;
- Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.

12. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:
- Czynności sprawdzające;
- Przesłanki do wszczęcia postępowania;
- Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów istotnych dla tego postępowania.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha