zaproponuj szkolenia

Online: Podatek VAT w gminach w tym rozliczenie sprzedaży węgla

06 kwiecień 2023 09:30-14:30

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Ciągłe zmiany w podatkach wpływają bezpośrednie na zasady ich rozliczania oraz rodzą nowe pytania i wątpliwości. Tak jest również w przypadku podatku VAT. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia, które najczęściej dotyczą gmin w tym m.in. zasady rozliczania sprzedaży węgla, SLIM VAT 3, zasady refakturowania mediów, e-faktury, które od 2024 roku każda gmina będzie musiała wystawiać, grupa VAT, a także zasady dokonywania korekt faktur z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wiedzę popartą analizą konkretnych przykładów. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadania pytania zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu (e-mail).


ADRESACI:
Szkolenie jest kierowane do osób stosujących w praktyce przepisy o podatku VAT w gminach oraz do osób odpowiedzialnych za ten obszar działalności jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności program szkolenia został dopasowany do potrzeb skarbników, kierowników referatów i działów podatkowych oraz pracowników, na co dzień zajmujących się sprawami podatku VAT.


PROGRAM:
I. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
1. Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
2. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
3. Mechanizm podatku VAT
4. Zwolnienia z podatku VAT w gminach
5. Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
6. Pozostałe zagadnienia

II. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla
1. Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
2. Czy należy stosować prewspółczynnik
3. Zwolnienie z kas fiskalnych
4. Pozostałe zagadnienia

III. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy
1. Istota refaktury
2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
3. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
4. Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
5. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin.
6. Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach.

IV. e-Faktura (KSef) w gminach
1. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych:
- wystawianie faktur w sposób dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.
- zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
- możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy,
- wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
2. Krajowy System e-Faktur:
- zasady działania KSeF,
- dostęp do faktur w systemie KSeF,
- termin archiwizacji faktur w systemie KSeF.
3. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem specyfiki JST:
- data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
- korekta faktury ustrukturyzowanej,
- rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia,
- zakres faktur objętych KSeF,
- dostosowanie systemu finansowo-księgowego JST do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
4. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF przez JST:
- faktury zaliczkowe,
- faktury korygujące,
- noty korygujące,
- faktury VAT marża,
- faktury uproszczone,
- faktury do paragonów,
- paragony jako faktury uproszczone,
- faktura VAT RR.
5. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana:
- data sprzedaży,
- data wystawienia
- numeracja faktur a KSeF,
- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
- numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP
- miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
- cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
- kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
- stawka podatku
- suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
- sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze
- wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
- faktura w przypadku cen urzędowych
- faktury walutowe.
6. Faktura zaliczkowa
- kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową
- dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa
- kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej
- faktura proforma a faktura zaliczkowa.
7. Terminy wystawienia faktur
- zasada ogólna,
- termin wstawienia faktur zaliczkowych,
- termin na faktury dotyczące: książek, czasopism, robót budowlanych,
- termin wystawienia faktury na najmu (dzierżawy, leasing) i media,
- refakturowanie.
8. Dokumenty korygujące w systemie KSeF:
- faktura korygująca: przypadki, kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera
- nota korygująca: przypadki, kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera
- problem anulowania faktury

V. Zasady dokumentowania korekt „in minus” - ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin
1. Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
2. Zasady dokonywania „uzgodnień” korekt
3. Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
4. Dokumentacja „dorozumiana”
5. Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
6. Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
7. Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
8. Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT – istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
9. Korekty „in minus” w pliku JPK
10. Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin.

VI. Grupa VAT w gminach
1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
3. Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
4. Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
- powiązania finansowe
- powiązania ekonomiczne
- powiązania organizacyjne
5. Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
6. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
7. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
8. Rozliczanie podatku naliczonego VAT
9. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
10. Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”
11. Zasady tworzenia Grupy VAT
12. Rola przedstawiciela Grupy VAT
13. Umowa o utworzeniu Grupy VAT
14. Rejestracja Grupy VAT
15. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
16. Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
17. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
18. Pliki JPK w Grupie VAT
19. Utrata statusu Grupy VAT – konsekwencje podatkowe
20. Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych

VII. SLIM VAT 3 w gminach
1. Zmiany w zasadach wystawiania faktur
2. Zmiany w prewspółczynniku i proporcji
3. Stawka sankcyjna
4. Pozostałe zmiany.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha