zaproponuj szkolenia

Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem prac

25 sierpień 2022 10:00-13:00

295 zł netto

Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy

Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem pracy

Data szkolenia:

25.08.2022

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

23.08.2022

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 275 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


19 maja 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy, która ma wprowadzić na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

Projekt uchyla kodeksową regulację dotyczącą telepracy.
Jednak do czasu wprowadzenia przepisów projektu do Kodeksu pracy, regulacja dotycząca pracy zdalnej zawarta w koronaustawie oraz kodeksowa regulacja dotycząca telepracy będą funkcjonowały jednocześnie obok siebie.

Podczas szkolenia dowiesz się, m.in.:
• W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł zlecić pracę zdalną wbrew woli pracownika, a kiedy będzie potrzebował jego zgody?
• W jakich przypadkach pracodawca będzie zobligowany do wprowadzenia pracy zdalnej na wniosek pracownika?
• W jaki sposób - według przepisów projektu – powinna zostać uregulowana praca zdana w przepisach zakładowych?
• Na jakich zasadach pracownik lub pracodawca będą mogli zrezygnować ze świadczenia pracy w formie zdalnej?
• Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcy względem pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej?
• Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika w miejscu świadczenia pracy?
• W jakich przypadkach praca zdalna będzie mogła przybrać postać okazjonalną?
• Kiedy zaczną obowiązywać kodeksowe przepisy dotyczące pracy zdalnej?

Ponadto dowiesz się również:
• Jakie różnice zachodzą pomiędzy pracą zdalna według koronaustawy, planowanej regulacji kodeksowej a telepracą?
• W jakich przypadkach obecnie można stosować wyłącznie telepracę a kiedy pracę zdalną według koronaustawy?
• W jaki sposób, zgodnie z przepisami, wprowadzić każdą z tych form organizacji pracy w zakładzie pracy?
• Jak organizować pracę telepracownika, a jak pracę zdalną?
• Jak rozliczać zadania powierzone pracownikom w ramach każdej z tych form?
• Jakie elementy dokumentacji pracowniczej są charakterystyczne dla każdej z tych form?
• Jakim system czasu pracy najlepiej objąć pracowników świadczących pracę zdalnie lub w formie telepracy?
• W jakich przypadkach nie trzeba odnotowywać liczby przepracowanych godzin oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie oraz telepracownika?
• Czy na czas niezdolności do pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną lub w formie telepracy?
• Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę z telepracownikiem oraz pracownikiem świadczącym pracę poza zakładem pracy?


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu charakterystyki telepracy oraz pracy zdalnej, określeniu różnic zachodzących pomiędzy tymi formami organizacji pracy, metod ich wprowadzania, organizacji, nadzoru oraz rozliczania. Przedmiotowe formy organizacji pracy zostaną omówione na tle obowiązujących przepisów oraz z perspektywy dotychczasowej praktyki.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania każdej z tych form organizacji pracy w praktyce.


Adresaci szkolenia:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsię-biorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) TELEPRACA
a) Pojęcie telepracownika,
b) Miejsce wykonywania telepracy,
c) Wprowadzenie telepracy,
- porozumienie z organizacją związkową,
- regulamin telepracy,
- wniosek pracownika,
d) Uzgodnienie warunków pracy,
e) Elementy informacji dodatkowej telepracownika,
f) Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,
g) Uprawnienia telepracownika,
h) Odbiór i kontrole stanowiska pracy,
i) Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy,
j) Odmowa zatrudnienia w formie telepracy lub brak możliwości jej wprowadzenia a wypowiedzenie umowy o pracę,
 
2) PRACA ZDALNA WEDŁUG KORONAUSTAWY ORAZ PROJEKTU ZMIAN PRZEPISU KO-DEKSU PRACY
a) Pojęcie pracy zdalnej,
a) Miejsce wykonywania pracy zdalnej,
b) Szczególna rola poleceń służbowych w ramach pracy zdalnej wg koronaustawy,
c) Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,
d) Szczegółowe omówienie przepisów projektu wprowadzającego pracę zdalną do Ko-deksu pracy

3) CZAS PRACY
a) Wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy dla telepracy oraz pracy zdalnej,
b) Sposoby rejestracji obecności na stanowisku pracy,
c) Monitoring pracy zdalnej oraz telepracy,
d) Tworzenie harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików),
e) Prowadzenie ewidencji czasu pracy telepracownika oraz pracownika świadczącego pracę zdalnie,

4) DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
a) Polecenia wydawane w przedmiocie pracy zdalnej,
b) Ewidencja wykonanych czynności pracy zdalnej,
c) Praca zdalna oraz telepraca a czasowe powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP,
d) Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność,
e) Procedura rozwiązania umowy o pracę i związane z nią dokumenty,
 
5) WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ i TELEPRACY
a) Procedura powypadkowa,
b) Problem związku wypadku z pracą świadczoną zdalnie lub w formie telepracy.
 

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha