zaproponuj szkolenia

Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

04 grudzień 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, absolwentka filologii angielskiej. Prawem pracy zajmuje się od 2003 r. Obecnie odpowiada za praktykę prawa pracy w Kancelarii Radców Prawnych. Wykładowca i autor publikacji w portalach branżowych. W obszarze prowadzonej działalności współpracuje z uznanymi ekspertami z zakresu prawa pracy, postępowania karnego, prawa autorskiego i prasowego, prawa podatkowego oraz własności intelektualnej. Jej specjalizacja to: umowy, porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, zakładowe układy zbiorowe pracy, polityka antymobbingowa, procedura ochrony danych oraz zasady stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy.
W obszarze zainteresowania pozostaje także unijne prawo pracy. Jest zaangażowana w prace związane z delegowaniem pracowników. Uczestniczę w organizowanych przez Komisję Europejską posiedzeniach Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników oraz jestem członkiem Podgrupy Roboczej ds. Wdrażania Dyrektywy 2018/957/EU - nowelizującej dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników. Ważnym obszarem specjalizacji jest zbiorowe prawo pracy, które interpretuje zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z racji doświadczeń zawodowych specjalizuje się w procedurze skargowej MOP.


CELE I ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do pracodawców współpracujących przy działalności Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, organów PKZP, członków i związków zawodowych sprawujących nadzór społeczny nad kasami. Omówione zostaną zasady obowiązujące po dwóch kluczowych dla PKZP nowelizacjach. Po pierwsze po zmianach w styczniu 2019 r. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, które rozszerzyły zakres przynależności związkowej na zleceniobiorców i inne osoby świadczące pracę zarobkową, które nie są pracownikami. Po drugie, trenerka wyjaśni problematykę administrowania danymi członków PKZP i związane z tym obowiązki.


PROGRAM:
1.    Omówienie przepisów rozporządzenia określającego zasady działania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
2.    Do kogo adresowana jest pomoc z PKZP po zmianach przepisów ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. i czy potrzebne są zmiany w Statucie
3.    Treść uchwały o wpisowym dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
4.    Obowiązkowa treść statutu PKZP
5.    Rola pracodawcy w działalności PKZP
6.    Jak przeprowadzane są wybory do organów PKZP
7.    Co powinien zawierać Regulamin Zarządu PKZP i jakie Zarząd musi wydać uchwały
8.    Umowa pożyczki i oświadczenia poręczycieli – obowiązkowa treść
9.    Jak działają pozostałe organy PKZP ich skład i kompetencje
10.    Fundusze PKZP
11.    Jakie zmiany należy dokonać aby osoby wykonujące pracę na podstawie umów prawa cywilnego – zleceniobiorcy, i osoby samozatrudnione mogły korzystać z PKZP (zmiany wymagane po 1 stycznia 2019 r.)
12.    Czy niezbędny jest i jaką ma zawierać treść Regulamin udzielania pożyczek i zapomóg
13.    Dlaczego PKZP musi mieć własną Politykę Ochrony Danych Osobowych i co ma się w treści tego dokumentu znajdować
14.    Jakie obowiązki informacyjne ciążą na PKZP w związku z RODO
15.    Czy możliwe jest ściąganie zaległości pożyczkobiorcy bezpośrednio z wynagrodzenia poręczyciela
16.    Treść uchwały dotyczącej pożyczek i zapomóg
17.    Regulamin kontroli
18.    Sprawozdanie z działalności
19.    Przyjmowanie druków i formularzy
20.    Przykładowe wzory dokumentów

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha