zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem

22 luty 2023 10:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

22.02.2023

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20.02.2023

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 275 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Przepisy prawa pracy przewidują cały szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, z których pracujący rodzice mogą korzystać już od momentu stwierdzenia stanu ciąży, przez okres dzieciństwa, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności (np. urlop wychowawczy na niepełno-sprawne dziecko).
To nie tylko uprawnienia dotyczące kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (np. zmiana warunków pracy, przerwy na karmienie), urlopy związane z rodzicielstwem (tj. urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy), ale także różne formy zwolnienia od pracy (np. tzw. urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat, badania lekarskie), czy szczególne formy i zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego.
Status rodzica może w sposób istotny wpływać na sposób organizacji pracy, wymuszając na pracodawcy określone zmiany w tym zakresie, np. zakaz zatrudniania w porze nocnej, w go-dzinach nadliczbowych, wyjazdów w delegacje.
Stosunek pracy pracujących rodziców podlega szczególnej ochronie trwałości, z czym wią-żą się również specyficzne uprawnienia w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia pra-cownika posiadającego ten status.

Program szkolenia uwzględnia zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy w/s rów-nowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158).


Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

• Czy umowa o pracę, zawarta z kobietą w ciąży może zostać uznana za nieważną?
• Czy rolę zaświadczenia potwierdzającego stan ciąży może pełnić e-ZLA „ciążowe” (kod B)?
• Czy zwolnienia na badania w okresie ciąży muszą być usprawiedliwiane zaświadczeniem le-karskim?
• Czy ochrona z art. 177 KP ma zastosowanie w przypadku, gdy ciąża skończyła się poronie-niem?
• Czy pracownica, która zaszła w ciążę po zawarciu z pracodawcą porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę może powołać się na ochronę z art. 177 KP?
• Do jakiego terminu pracownica powinna złożyć oświadczenie o błędzie uchylając się w ten sposób od rozwiązania przez siebie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub w trybie porozumie-nia stron?
• Jak liczyć upływ 3-go miesiąca ciąży, który powoduje wydłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu?
• Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może do-prowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
• Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobec-ności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)?
• W jakich sytuacjach możliwa jest zmiana warunków umowy o pracę w okresie ciąży pracowni-cy?
• Jakie roszczenia przysługują pracownikowi zwolnionemu z pracy w okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
• Jak uregulowana został sprawa prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom karmią-cym?
• W jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracodawca powinien dostosować warunki zatrud-nienia kobiety w ciąży i kobiety karmiącej?
• Czy w regulaminie pracy należy zamieścić wykaz prac wzbronionych kobietom, jeżeli praco-dawca w ogóle nie zatrudnia kobiet?
• Czy kobieta w ciąży oraz karmiąca korzystają z dwóch różnych tzw. przerw monitorowych?
• Czy będąca w ciąży prezes zarządu może pracować w godzinach nadliczbowych?
• Na jakich zasadach pracownica może podzielić się urlopem macierzyńskim z ojcem dziecka lub innym członkiem najbliższej rodziny?
• Na jakich warunkach udzielany jest „adopcyjny urlop macierzyński”?
• Czy pracownik jest zobowiązany odpracować urlop na prawach urlopu macierzyńskiego, jeżeli sąd opiekuńczy oddalił wniosek o przysposobienie dziecka?
• Czy po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego i jego przejęciu przez ojca dziecka, pracownica mo-że ponownie przejąć od niego pozostałą część tego urlopu?
• Jak ustalić okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go z wykonywaniem pracy?
• Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli jego żona jest cudzoziemką i korzy-stała z urlopu macierzyńskiego na zasadach obcego prawa?
• Jak udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą?
• Na jakich warunkach udzielany jest „adopcyjny urlop rodzicielski”?
• Na jakich warunkach udzielany jest urlop ojcowski?
• Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziec-ko zmarło przed jego rozpoczęciem?
• Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ojcowskiego w razie zaistnienia szczegól-nych potrzeb zakładu pracy?
• Na jakich warunkach udzielany jest urlop wychowawczy?
• Czy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może oddać dziecko do żłobka czy przedszkola na 3-4 godziny dziennie?
• W jaki sposób łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą oraz obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?
• Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas korzystania z urlopu rodzi-cielskiego bądź urlopu wychowawczego?
• Czy rodzice mogą podzielić się zwolnieniem na dziecko w wieku do lat 14?
• Czy z uprawnień związanych z rodzicielstwem może korzystać pracownik, którego małżo-nek/małżonka jest osobą bezrobotną?
• Czy matka dziecka może wykorzystać 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziec-ka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
• Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie?
• Czy urodzenie dziecka pracownika, podczas pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
• Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmie-nie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
• Czy możliwe jest łączenie przerwy na karmienie z opieką na dziecko w tym samym dniu?
• Jakie uprawnienia przysługują rodzicom dziecka w wieku do 8 lat?
• Jak ustalić liczbę godzin zwolnienia w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalenda-rzowego?
• Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
• Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo?
• W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
• W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie chroni pracownika przed zwolnieniem z pracy?
• Z jakich elastycznych form zatrudnienia mogą korzystać pracujący rodzice?
• Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łą-czenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
• W jaki sposób należy dokumentować uprawnienia związane z rodzicielstwem?
• Jakie działania mogą zostać uznane za wykroczenie przeciw pracowniczym prawom związa-nym z rodzicielstwem?
• Jakie zmiany do polskiego prawa wprowadza dyrektywa w/s równowagi między życiem zawo-dowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158)?


Adresaci szkolenia:

 • strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe - prawo inne niż prawo polskie,
 • pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
 • pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
 • agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Stwierdzenie stanu ciąży orzeczeniem lekarskim (art. 185 KP) i jego następstwa,

2) Obowiązek zwolnienia na badania lekarskie pracownicy w ciąży,

3) Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w okresie ciąży (art. 177 KP)
a) Wydłużenie terminowej umowy do dnia porodu,
b) Zakaz wypowiadania umowy po pracę,
c) Wycofanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez ciężarną pracownicę oraz pracodawcę,
d) Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po sądowym przywróceniu do pracy (art. 47 i 57 KP),
e) Odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów terminowych (art. 50 KP),
f) Ochrona przed zwolnieniem z powodu wydłużającej się nieobecności w pracy (art. 53 KP),

4) Prace wzbronione kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym (art. 176 KP)

5) Zmiana warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią,

6) Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka,
a) Możliwość skorzystania przez matkę dziecka,
b) W jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy?

7) Zasady korzystania z przerwy na karmienie dziecko piersią (art. 187 KP),
a) Czy konieczne jest zaświadczenie o potrzebie karmienia?,
b) Czy praca podczas niewykorzystanej przerwy powoduje powstanie nadgodzin?

8) Warunkowa praca kobiety ciężarnej i karmiącej (art. 148 i 178 KP)
a) Zatrudnianie w porze nocnej,
b) Delegacje,
c) Praca w systemach czasu pracy przewidujących wydłużenie dobowego wymiaru ponad 8 godzin,
d) Przerywany system czasu pracy,

9) Wniosek o pracę zdalną (art. 1421 KP)

10) Uprawnienia pracownicze pracowników wychowujących dziecko w wieku do lat 4,
a) Praca w systemach czasu pracy przewidujących wydłużenie dobowego wymiaru ponad 8 godzin,
b) Praca nadliczbowa,
c) Zatrudnianie w porze nocnej,
d) System przerywanego czasu pracy,
e) Delegacje,

11) Elastyczne formy zatrudnienia
a) Praca zdalna,
b) Przerywany czas pracy,
c) Skrócony tydzień pracy,
d) Weekendowy czas pracy,
e) Ruchomy czas pracy,
f) Indywidualny rozkład czasu pracy,

12) Szczególne uprawnienia związane z urlopem wypoczynkowym
a) Przesunięcie i przerwanie urlopu z powodu porodu,
b) Urlop wypoczynkowy wykorzystywany na zasadach art. 163 KP, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim,

13) Opieka na dziecko w wielu do 14 lat,
a) Problem zaświadczenia z zakładu pracy drugiego rodzica/opiekuna prawnego,
b) Możliwość podziału pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi,
c) Korzystanie z opieki w przypadku dzieci pochodzących z różnych związków małżeńskich,

14) Łączenie przerwy na karmienie z opieką na dziecko do 14 lat.

15) Podział uprawnień pomiędzy rodziców/opiekunów prawnych (art. 1891 KP),

16) Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego i związana z tymi urlopami szczególna ochrona trwałości stosunku pracy,

17) Urlop wychowawczy oraz obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego,

18) Wykroczenia przeciwko uprawnieniom związanym z rodzicielstwem (art. 281 pkt 5 KP)


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha