zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawo Pracy 2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących

od 21 marzec 2023 09:00
do 22 marzec 2023 15:00

595 zł netto

Prawo pracy odnosi się do znacznej części naszego życia. W pracy spędzamy wielokrotnie połowę dnia. Znajomość podstawowych regulacji jest w związku z tym bardzo ważna.
Jakimi zasadami należy się kierować w pracy?
Czym jest dyskryminacja pośrednia a czym bezpośrednia?
Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika?
Niektóre grupy pracowników traktowane są jednakże odmiennie niż zasadnicze ich grono. Odrębnie uregulowane są zasady zatrudniania młodocianych, niepełnosprawnych lub ro-dziców.
Jaka jest ochrona pracowników związana z rodzicielstwem?
Jakie są zasady zatrudniania pracowników młodocianych?
Jaki jest czas pracy pracownika niepełnosprawnego?
Kiedy robic a kiedy nie robić badania profilaktyczne?

 

Data szkolenia:

21-22.03.2023 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

17.03.2023 r.

 Cena szkolenia: 595 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 555 zł netto / os.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy osobom, które rozpoczynają swoją „przygodę” w działach kadr lub w zatrudnianiu pracowników.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

1. Źródła prawa pracy w Polsce:
• czy tylko Kodeks Pracy?
• hierarchia źródeł prawa pracy;
• układy zbiorowe pracy i regulaminy;
• inne przepisy wewnątrzzakładowe.

2. Podstawowe zasady prawa pracy:
• prawo do pracy;
• swoboda nawiązania stosunku pracy;
• poszanowanie dóbr osobistych;
• zasada równego traktowania;
• zakaz dyskryminacji;
• godziwe wynagrodzenie za pracę;
• prawo do wypoczynku;
• bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
• zaspokajanie potrzeb pracownika;
• rozwój zawodowy.

3. Stosunek pracy:
• Definicja;
• domniemanie istnienia stosunku pracy;
• sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę;
• zakres przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia, w tym monitoring;
• przejście pracownika do innego pracodawcy.

4. Umowa o pracę – podstawy:
• rodzaje umów o pracę;
• limit umów na czas określony;
• treść umowy o pracę – WZÓR Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN;
• forma umowy o pracę – pisemna, ustna czy elektroniczna?

5. Rozwiązanie umowy o pracę:
• sposoby rozwiązania;
• porozumienie stron – wady i zalety;
• wypowiedzenie jako „normalny” sposób rozstania z pracownikiem;
• rozwiązanie bez wypowiedzenia – na co zwrócić uwagę?
• „dyscyplinarka” dla pracodawcy;
• wygaśnięcie stosunku pracy – wyjątkowe sytuacje;
• świadectwo pracy – WZÓR.

6. Praca zdalna – NOWOŚĆ
• dopuszczalność pracy zdalnej;
• sposób wprowadzenia pracy zdalnej;
• RODO i BHP a praca zdalna;
• zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej.

7. Wynagrodzenia za pracę:
• definicja wynagrodzenia;
• formy kształtowania wynagrodzenia za pracę;
• rodzaje wynagrodzeń i innych składników wynagrodzenia;
• ekwiwalenty i odprawy;
• ochrona wynagrodzenia za pracę.

8. Czas pracy:
• normy czasu pracy;
• systemy i rozkłady czasu pracy;
• tworzenie harmonogramów czasu pracy – PRAKTYKA;
• praca w dni wolne, niedziele i święta;
• praca w porze nocnej;
• okresy odpoczynku i przerwy w pracy.

9. Obowiązki pracodawcy i pracownika:
• obowiązki pracodawcy;
• obowiązki pracownika;
• zakaz konkurencji;
• kwalifikacje zawodowe pracowników;
• odpowiedzialność porządkowa pracowników;
• odpowiedzialność materialna pracowników.

10. Urlopy pracownicze:
• prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar;
• plany urlopów;
• zasady udzielania urlopów wypoczynkowych;
• urlop na żądanie;
• „przymusowe” skierowanie na urlop zaległy – NOWOŚĆ;
• urlopy bezpłatne;
• urlop opiekuńczy - PROJEKT

Dzień 2

1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem:
• prace wzbronione kobietom w ciąży;
• zakres ochrony w związku z macierzyństwem;
• uprawnienia pracownicy w ciąży i wychowującej dziecko;
• urlop macierzyński;
• urlop rodzicielski – po nowemu wg projektu;
• urlop ojcowski;
• urlop wychowawczy.

2. Zatrudnianie młodocianych:
• definicje i podstawowe zasady zatrudniania;
• zawieranie i rozwiązywanie umów w celu przygotowania zawodowego;
• zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
• szczególna ochrona zdrowie;
• urlopy młodocianych;
• czas pracy młodocianego.

3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych:
• stopnie niepełnosprawności;
• ograniczenia w zatrudnianiu niepełnosprawnych;
• czas pracy pracownika niepełnosprawnego;
• urlop pracownika niepełnosprawnego;
• dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
• podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika;
• badania profilaktyczne;
• szkolenie w dziedzinie BHP;
• ocena ryzyka zawodowego i instrukcje BHP;
• obiekty i pomieszczenia pracy;
• maszyny i inne urządzenia techniczne;
• czynniki środowiska pracy;
• wypadki prazy pracy i choroby zawodowego;
• zadania służby BHP.

5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
• co jest dokumentacją pracowniczą?
• akta osobowe – jak je prowadzić?
• ewidencja czasu pracy i inne dokumenty związane z czasem pracy;
• inne rodzaje dokumentacji pracowniczej – PRAKTYKA;
• zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej;
• okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

6. Dochodzenie swoich praw ze stosunku pracy:
• przedawnienie roszczeń;
• właściwość sądów;
• rodzaje spraw przed sądami pracy.

7. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy:
• organy nadzoru;
• społeczna inspekcja pracy – zasady funkcjonowania;
• Państwowa Inspekcja Pracy – zasady dotyczące kontroli.

8. Odpowiedzialność karna:
• zasady odpowiedzialności karnej;
• wykroczenia za nieprzestrzeganie prawa pracy;
• przestępstwa przeciwko prawom pracowników.

9. Zmiany w prawie pracy 2023:
• dopuszczalność zatrudnienia równoległego,
• nowe obowiązki informacyjne pracodawcy,
• kontrola stopnia trzeźwości.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha