zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawo pracy w czasie zagrożenia epidemicznego

27 kwiecień 2020 09:00-12:00

249 zł netto

̵     Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
̵    Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
̵    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).


Forma prowadzenia zajęć: przedstawienie aktualnego stanu prawnego, omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), case study, odpowiedzi na pytania i wątpliwości Uczestników.


Program szkolenia:
I. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
1. Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, którego badania lekarskie przestały być aktualne? Co ma zrobić pracodawca w przypadku badań wstępnych bądź kontrolnych?
2. Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu bądź kraju, w którym był narażony na zarażenie?
3. Czy pracodawca może mierzyć temperaturę swoim pracownikom?
4. Jak powinien zachować się pracodawca w przypadku utraty aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?
5. Jakie dodatkowe działania powinien podjąć pracodawca w związku z zagrożeniem epidemicznym?
6. Czy obowiązki w zakresie bhp dotyczą również osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza)?
7. Jak zachować się w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, których zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło swoją ważność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego?
II. Polecenie pracy zdalnej:
1. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zlecić pracownikowi pracę zdalną?
2. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
3. W jakiej formie polecić pracę zdalną?
4. Jak w ewidencji czasu pracy uwzględniać pracę zdalną?
5. Czy pracownik może zażądać pracy zdalnej?
III. Czas pracy:
1. Zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy. Ograniczenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Wydłużenie okresu rozliczeniowego. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. W jakich sytuacjach niezbędna jest zgoda pracowników, a kiedy pracodawca może to zrobić bez jakichkolwiek uzgodnień?
2. Szczególne regulacje dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach tzw. infrastruktury krytycznej (np. energetyka, ciepłownictwo itp.), ich dostawców, podwykonawców i stacji paliw płynnych. Zwiększenie liczby godzin nadliczbowych. Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie. Zmiana systemu i rozkładu czasu pracy.
3. Czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących czasu pracy powoduje konieczność zmiany przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy)?
IV. Urlopy, podróże służbowe:
1. Czy pracownik może odmówić wyjazdu służbowego do miejsca, gdzie występuje wirus,
w obawie przed zarażeniem?
2. Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu w kraju bądź regionie, w którym istnieje duże ryzyko zarażenia wirusem?
3. Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy, który wraca do pracy po pobycie w kraju bądź regionie objętym wirusem?
4. Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika powracającego z wypoczynku
w regionie objętym wirusem?
V. Dopłaty, dofinansowania, świadczenia:
1. Zasady zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców zatrudniających maksymalnie 9 pracowników.
2. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Sposób wsparcia. Treść wniosku. Do kogo składać wniosek?
3. Kogo dotyczy dopłata do wynagrodzenia w razie przestoju lub skrócenia czasu pracy? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać taką dopłatę?
4. Czy w razie zamknięcia zakładu pracy pracownicy mają prawo do wynagrodzenia postojowego?
5. Świadczenia przysługujące pracownikowi w związku z zagrożeniem epidemicznym.
VI. Zdalne wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy:
1. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę.
2. Sposoby udzielania urlopu wypoczynkowego.
3. Zmiana rozkładu czasu pracy.
4. Powierzanie pracownikom innej pracy niż określona w umowie o pracę.
5. Forma zawierania porozumień z pracownikami i ich przedstawicielami.


Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha