zaproponuj szkolenia

Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANYCH ZMIAN

25 lipca 2024 09:00-13:00

350 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 ADRESACI:

Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządo-wych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. 


 CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, tzw. pragmatyki urzędniczej, prowadzenia spraw kadrowych, w  urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją


KORZYŚCI:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy:
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
• poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywa-ne ze strony pracodawcy;
• zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w sto-sunku pracy;
• nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 PROGRAM:

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Zasady nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

  a) na podstawie otwartego, konkurencyjnego naboru
  b) w drodze porozumienia między pracodawcami samorządowymi
  c) awans wewnętrzny
  d) bez przeprowadzania naboru

4. Zasady zawierania umów o pracę

  a) umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”,
  b) elementy umowy o pracę
  c) Nowe elementy INFORMACJI O DODATKOWYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA

5. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  a) Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzza-kładowych,
  b) obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia miesięcznego
  c) Zasady przyznawania dodatku specjalnego.

6. Zmiana warunków pracy i płacy:
  a) Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
  b) Porozumienie zmieniające,
  c) wypowiedzenie warunków pracy.

8. Podstawowe zasady pracy zdalnej
  a) uprawnieni/zobowiązani
  b) zasady ustalania pracy zdalnej na wniosek pracownika/ na polecenie pracodawcy
  c) okazjonalna praca zdalna i warunki jej udzielania
  d) obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie wykonywania zadań służbowych w formie pracy zdalnej
  e) wymagane przez ustawodawcę procedury związane z wprowadzeniem pracy zdalnej
  f) równouprawnienie pracowników wykonujących pracę zdalną

9. Kontrola trzeźwości pracownika w miejscu pracy.
  a) podstawowe uprawnienia i ograniczenia prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników
  b) podstawowe uprawnienia i ograniczenia prowadzenia kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu
  c) wymagane prawem procedury
10. Elastyczna organizacja pracy – obowiązki i uprawnienia stron
11. Kodeksowe przerwy i zwolnienia od pracy.
12. Urlop opiekuńczy i zasady jego udzielania
13. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę:
  a) treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
  b) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowie-dzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
  c) pracownicy podlegający szczególnej ochronie
  d) roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosun-ku pracy.
14. Świadectwo pracy WG NOWYCH ZASAD.
  a) Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść,
  b) Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy,
  c) Sprostowanie świadectwa pracy.

15. Zmiany w zasadach odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy

16. Pozostałe zmiany w prawie pracy (obowiązujące), w tym m.in.
   a) uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
   b) uprawnienia pracowników obsługujących monitory ekranowe

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa wg stanu na dzień zaplanowanego szkolenia.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha