zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

26 maj 2020 11:00-14:00

229 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik
w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


ADRESACI SZKOLENIA:
1. Pracownicy urzędów gmin
2. Pracownicy urzędów miast
3. Pracownicy starostw powiatowych
4. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych
5. Pracownicy straży miejskich (gminnych)
6. Przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.)


CELE I KORZYŚCI:
1. Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami
2. Omówienie:
a) Ustawy o ochronie zwierząt
b) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
c) Prawa łowieckiego- w tym nowelizacja
d) Ustawy o ochronie przyrody-
e) Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji-z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r.
3. Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów
4. Odpowiadanie na pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami
5. UWAGA: materiału jest bardzo dużo, zależmy mi na jak najbardziej „praktycznym” podejściu do tematu, pytania proszę zadawać na każdym etapie szkolenia.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe
2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
• obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
• wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej- pojęcie tych terenów, zasady regulacji
• zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
• problematyka deratyzacji
• najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa
b) zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części
c) wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
• ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
• prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
• prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
3. zwierzęta bezdomne w gminie-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
a) obligatoryjna zawartość programu
b) fakultatywna zawartość programu
c) tryb uchwalania
d) najczęściej popełniane błędy
e) problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy
4. czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem- art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
a) pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz
b) decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo
c) decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki)- przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach
d) decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
e) problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww.sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.
5. zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia
6. zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura
7. zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia
8. decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału
9. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO - ZADANIA GMIN I POWIATÓW:
a) opiniowanie planów łowieckich
b) przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania
c) zadania gmin dot. polowania zbiorowego
10. ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt
11. rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki
12. ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe
13. gatunki „inwazyjne”
14. problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.
15. odpowiadanie na pytania, dyskusja

Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha