zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 r. - problemy praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo, zmiany od 13.05.2021 r.

22 październik 2021 09:00-12:00

260 zł netto

 

Trener prowadzący szkolenie:

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

ODBIORCY:

1. Pracownicy urzędów gmin- wydziały/referaty środowiska, inwestycji
2. Pracownicy urzędów miast- jw.
3. Pracownicy starostw powiatowych -jw.
4. Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE
5. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska- wydziały/referaty ocen oddzia-ływania na środowisko oraz NATURY2000
6. Pracownicy Wód Polskich- RZGW i Zarządów Zlewni
7. Pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ- pracownicy zajmujący się procedurą lub któ-rym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych
8. Inwestorzy- podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe)
9. Specjaliści ds. ochrony środowiska
10. Zapraszamy osoby reprezentujące różne organy i jednostki celem prowadzenia dyskusji „z różnych punktów widzenia” i wypracowanie tzw. Dobrych praktyk w stosowaniu tych przepisów

CEL EDUKACYJNY:
1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. z wskazaniem zmia-ny procedury od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
2. OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian
3. NOWE ROZPORZĄDZENIE
4. OMÓWIENIE ZMIAN PRZEPISÓW W 2021 R.
5. Omówienie przepisów procedury administracyjnej (KPA) stosowanych przy prowa-dzeniu postępowań i wydawaniu decyzji środowiskowej (ze wskazaniem przepisów KPA stosowanych wprost, oraz „odmienności” proceduralnych typowych dla postępo-wania środowiskowego)
6. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każ-dym etapie szkolenia, dyskusja

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
1. DLA URZĘDNIKÓW:
A) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania celem wydania decyzji środowiskowej (co do przepisów uuis oraz właściwych przepisów KPA)- tak, by decy-zja została utrzymana w mocy przez organ II instancji/sądy administracyjne
B) Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów
C) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
D) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawia-nie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania


2. DLA INWESTORÓW:
A) Nabycie umiejętności składania wniosków i prowadzenia procedury uzyskiwania decy-zji środowiskowej
B) Nabycie umiejętności stosowania przepisów procedury administracyjnej (uzupełnianie braków formalnych wniosku, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, terminy zała-twienia sprawy, zasady wnoszenia odwołań)
C) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
D) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawia-nie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)

3. DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.;
A) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
B) ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
C) ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
D) ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
E) ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
F) ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACI-SKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
G) ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
H) ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
I) ZMIANY W USTAWIE POŚ
J) ZMIANY DOT. SOOS
K) ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
L) NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ-WRAZ Z OMOWIE-NIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

4. NOWELIZACJA USTAWY Z 2021 R:
A) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
B) NOWE ZADANIA ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJE ŚRODOWISKOWE (M.IN. W ZAKRESIE INFORMOWANIA/UPUBLICZNIANIA DANYCH NA BIP)
C) NOWE UPRAWNIENIA STRON POSTĘPOWANIA O DECYZJĘ ŚRODOWI-SKOWĄ I ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH W ZAKRESIE ODWO-ŁAŃ/SKARG OD DECYZJI INWESTYCYJNYCH
D) ZMIANY DOT. POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
E) ZMIANY DOT. POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
F) ZMIANY IN.PRZEPISÓW M.IN. PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWY O PLA-NOWANIU I ZAGOSP.PRZESTRZENNYM I IN. USTAW INWESTYCYJNYCH

5. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, uop i in.)

6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie

7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana - omówienie wyjątków

8. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową

9. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach
A) Gdy z wnioskiem złożono raport
B) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjal-nie znacząco oddziałujących na środowisko:
A) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
B) Bez OOS

11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu

12. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie

13. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura

14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura

15. Wymogi dot. sporządzanej dokumentacji:
A) Karta informacyjna przedsięwzięcia
B) Raport

16. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000

17. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

18. SOOS

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha