zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Procedura wydawania decyzji środowiskowych

12 maj 2020 10:00-15:00

229 zł netto

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 r. PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 r. oraz zmian z 23.11.2019 r. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


ADRESACI SZKOLENIA:
1. Pracownicy urzędów gmin- wydziały/referaty środowiska, inwestycji
2. Pracownicy urzędów miast- jw.
3. Pracownicy starostw powiatowych -jw.
4. Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE
5. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska- wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000
6. Pracownicy Wód Polskich- RZGW i Zarządów Zlewni
7. Pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ- pracownicy zajmujący się procedurą lub którym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych
8. Inwestorzy- podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe)
9. Specjaliści ds. ochrony środowiska
10. Zapraszamy osoby reprezentujące różne organy i jednostki celem prowadzenia dyskusji
„z różnych punktów widzenia” i wypracowanie tzw. Dobrych praktyk w stosowaniu tych przepisów


CEL SZKOLENIA:
1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
2. OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian
z 23.11.2019
3. NOWE ROZPORZĄDZENIE
4. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Dla urzędników:
a) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania celem wydania decyzji środowiskowej
b) Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów
c) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
d) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania
2. Dla inwestorów:
a) Nabycie umiejętności składania wniosków i prowadzenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej
b) Nabycie podstaw stosowania procedury administracyjnej (uzupełnianie braków formalnych wniosku, terminy załatwienia sprawy, zasady wnoszenia odwołań)
c) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
d) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania


PROGRAM:
1. Podstawy prawne
2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
3. DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.;
A) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
B) ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
C) ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
D) ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
E) ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
F) ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
G) ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
H) ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
I) ZMIANY W USTAWIE POŚ
J) ZMIANY DOT. SOOS
K) ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
L) NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ-WRAZ Z OMOWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
4. Zmiana dot. organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja
z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi
5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a) Gdy z wnioskiem złożono raport
b) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
6. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b) Bez OOS
7. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie
8. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjatków
9. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
10. Raport po zmianach
11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
12. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
13. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
15. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
16. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha