zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Proces inwestycyjno-budowlany: od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

15 maj 2020 11:00-14:00

229 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.


ADRESACI SZKOLENIA:
1. Pracownicy starostw powiatowych- wydziały budownictwa, inwestycji
2. pracownicy urzędów miast/gmin- wydziały planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska
3. pracownicy nadzoru budowlanego- PINB/WINB
4. pracownicy urzędów wojewódzkich
5. jednostki drogowe
6. inwestorzy- deweloperzy, TBS
7. zarządcy nieruchomości
8. spółdzielnie mieszkaniowe.


CEL SZKOLENIA:
1. Omówienie aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, kwestiami ochrony środowiska i zabytków do prawa budowlanego
2. omówienie orzecznictwa dot. Procesu inwestycyjno-budowlanego
3. omówienie elementów KPA dot. wydawania i uzyskiwania decyzji inwestycyjnych.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
I dla urzędników
1) poznanie zasad oraz uzyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań celem wydania decyzji inwestycyjnych
2) uzyskanie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa regulujących proces budowlany
3) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
4) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania
II dla wnioskodawców/inwestorów
1) poznanie zasad i uzyskanie umiejętności składania wniosków o decyzje inwestycyjne, zasad sporządzania potrzebnej dokumentacji
2) poznanie podstaw procedury administracyjnej potrzebnej do załatwienia sprawy (uzupełnienie braków formalnych wniosku, terminy załatwiania spraw, zasady sporządzania odwołań itd.)
3) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
4) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania.


PROGRAM:
1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego
2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym- zagadnienia podstawowe:
a) Decyzje środowiskowe
b) Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
c) Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
d) Gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody
e) Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
f) Ochrona gruntów rolnych i leśnych
g) Omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r
h) Pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna
3. zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
4. skutki uchwalenia miejscowego planu- renta planistyczna, odszkodowania
5. „Kodeks reklamowy”
6. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) różnice między tymi decyzjami,
b) wymogi formalne wniosku,
c) przesłanki uzyskania decyzji.
d) Cesja decyzji o warunkach zabudowy.
e) Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy
7. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
8. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
9. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.
10. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
11. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
12. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
13. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud
14. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr.bud
15. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę- omówienie art. 40 Pr.bud., pytania, dyskusja
16. roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
17. procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
18. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
19. skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha