zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie kpa w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.

28 lipiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
-    Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
-    wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
-    W latach 1998 - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
-    Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
-    Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi,


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy administracji publicznej zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych


PROGRAM:
1.    Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
-    wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
-    doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
-    ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu,
-    uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
-    ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
-    postępowanie dowodowe w dobie epidemii,
-    konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy;
-    Przewlekłość.

2. Postępowanie administracyjne w kontekście zmian.
-    Kodeks postępowania administracyjnego a ustawy szczególne,
-    zasady postępowania administracyjnego i ich wpływ na czynności procesowe,
-    właściwość organów i wyłączenie pracownika lub organu od załatwiania spraw – procedura wyłączania i konsekwencje zaniedbania,
-    wszczęcie postępowania – z urzędu i na wniosek,
-    załatwienie spraw- terminy: liczenie terminów, przywrócenie terminu. Nowe regulacje w zakresie terminów,
-    doręczenia, wezwania ,
-    postępowanie dowodowe – dokumenty, świadkowie, oględziny i inne. Organizacja czynności dowodowych, sporządzanie protokołów i adnotacji,
-    decyzja administracyjna - rodzaje, składniki, charakter prawny,
-    rodzaje decyzji, decyzje związane i uznaniowe,
-    Zasady sporządzania decyzji – data wydania, składniki komparycji, sentencja, warunki i terminy, uzasadnienie składniki. Pouczenia,
-    Pieczęcie urzędowe,
-    postępowanie odwoławcze i zażaleniowe,
-    nadzwyczajne środki wzruszania decyzji ostatecznych (zmiana i uchylenie , wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności, wygaszenie),    
-    przewlekłość i bezczynność – przeciwdziałanie, skutki i konsekwencje,
-    sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
-    omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów odwoławczych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha