zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.

14 lipca 2021 10:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
- Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
- wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
- W latach 1998 - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
- Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
- Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy administracji publicznej zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych.


PROGRAM:
1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
- wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
- doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
- ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu,
- uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
- ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
- postępowanie dowodowe w dobie epidemii,
- konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy;
- Przewlekłość.

2. Postępowanie administracyjne w kontekście zmian.
- Kodeks postępowania administracyjnego a ustawy szczególne,
- zasady postępowania administracyjnego i ich wpływ na czynności procesowe,
- właściwość organów i wyłączenie pracownika lub organu od załatwiania spraw – procedura wyłączania i konsekwencje zaniedbania,
- wszczęcie postępowania – z urzędu i na wniosek,
- załatwienie spraw- terminy: liczenie terminów, przywrócenie terminu. Nowe regulacje w zakresie terminów,
- doręczenia, wezwania ,
- postępowanie dowodowe – dokumenty, świadkowie, oględziny i inne. Organizacja czynności dowodowych, sporządzanie protokołów i adnotacji,
- decyzja administracyjna - rodzaje, składniki, charakter prawny,
- rodzaje decyzji, decyzje związane i uznaniowe,
- Zasady sporządzania decyzji – data wydania, składniki komparycji, sentencja, warunki i terminy, uzasadnienie składniki. Pouczenia,
- Pieczęcie urzędowe,
- postępowanie odwoławcze i zażaleniowe,
- nadzwyczajne środki wzruszania decyzji ostatecznych (zmiana i uchylenie , wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności, wygaszenie),
- przewlekłość i bezczynność – przeciwdziałanie, skutki i konsekwencje,
- sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
- omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów odwoławczych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha