zaproponuj szkolenia

Online: Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli – wchodzące w życie 1 września 2022r.

19 sierpień 2022 10:00-13:30

290 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE:

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą,  autorka szkoleń,  opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016r.), doświadczona trenerka. Od 11 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobowych.


 Cel:

Celem szkolenia jest przedstawienie pełnego obrazu zmian wprowadzanych do ustawy Karta Nauczyciela w zakresie nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli, ich oceniania oraz zatrudniania nauczycieli początkujących.


 Korzyści:

 • Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na praktyczne przygotowanie uczestników do realizacji w/w zadań.
 • Materiały szkoleniowe obejmować będą przykłady dokumentów, które ułatwią Państwu wypracowanie własnych procedur w zakresie omawianych zagadnień.
 • Program szkolenia został opracowany na podstawie tekstu ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw skierowanego pod obrady Senatu.
 • Szkolenie będzie uwzględniało regulacje prawne aktualne w dacie jego przeprowadzenia.

 Uczestnicy:

Na spotkanie zapraszamy dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.


 Program:

 1. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.
 2. Odejście od sformalizowanych staży rozdzielonych okresami przepracowania. − co w zamian?
 3. Skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Przygotowanie do zawodu nauczyciela – szczegółowe omówienie nowych zasad rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela.
 5. Co z nauczycielami realizującymi awans zawodowy w poprzednio obowiązującej formule? − omówienie przypadków występujących w okresie przejściowym.
 6. Mentor - nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego.
 7. Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu − nowy obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu.
 8. Szczegółowa analiza nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli określającego między innymi:
  1. sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
  2. tryb działania komisji wydającej opinię o przeprowadzonych zajęciach;
  3. wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach;
  4. rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Tryb pracy komisji kwalifikacyjnej i komisji egzaminacyjnej, przeprowadzających odpowiednio postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.
 10. Ustalenie maksymalnego okresu wyznaczonego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i konsekwencje niespełnienia tego warunku.
 11. Odbywanie przygotowania do pracy nauczyciela, a zmiana jego miejsca zatrudnienia.
 12. Okoliczności zobowiązujące nauczyciela do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz jego wymiar.
 13. Warunki nadania nauczycielowi odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 14. Zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy.
 15. Obligatoryjna ocena pracy w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
 16. Konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.
 17. Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela określającego:
  1. szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym kryteria obowiązkowe, dodatkowe, punktację oraz kryteria oceny pracy dyrektora szkoły;
  2. tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym dyrektorów szkół;
  3. tryb postępowania odwoławczego.
 18. Zawarcie umowy na czas określony z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole.
 19. Uwarunkowanie zawarcia umowy na czas nieokreślony od uzyskania przez nauczyciela poczatkującego co najmniej dobrej oceny pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela oraz konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy.
 20. Warunki zatrudnienia nauczyciela na podstawie aktu mianowania.
 21. Zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i jej skutki dla nauczycieli początkujących.
 22. Nowa tabela minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, obowiązująca od 1 września 2022r.
 23. Finansowanie zmian w wynagradzaniu nauczycieli.
 24. Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji dla uczniów i rodziców – nowy obowiązek.
 25. Przetwarzanie danych osobowych w procedurach awansu zawodowego oraz ocenie pracy nauczyciela.
 26. Wprowadzanie danych dziedzinowych o zatrudnieniu, stopniu awansu zawodowego oraz ocenie pracy nauczyciela do Systemu Informacji Oświatowej.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha